ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Read more

ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านกรอกแบบสอบถามเพื่อเสนอ IDEA ออกแบบห้องสมุด

🎉ห้องสมุดใหม่ที่ทุกคนร่วมออกแบบได้ ✨✨✨ ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน กรอกแบบสอบถามเพื่อเสนอ IDEA ออกแบบห้องสมุด ให้เป็นไปตามความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้บริการ . 📌ช่องทางการกรอกแบบสอบถาม 📱 SCAN QR code หรือ Link : https://forms.gle/zBrRK6Ub3vttSpa8A

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก นิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 คน จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิต ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และขอให้นิสิตที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1-17 ที่เข้าสัมภาษณ์ทุกคนติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวัน-เวลาราชการ  

Read more

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นิสิตที่สนใจสมัครงาน สามารถส่ง CV มาทางอีเมล ถึงคุณณัฐ natpanch@scg.com 1. Sales engineer คลิกดูรายละเอียดงาน https://bit.ly/3kvsRu3 – Degree in Electrical Engineering or other degrees with relevant knowledge in Solar Rooftop or Renewable

Read more