เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ละอองดาว ธนสมบัติศิริ

La-ongdao Thanasombutsiri

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

fengsom@ku.ac.th

เบอร์ต่อภายใน : 2010

ข้ามไปยังทูลบาร์