จิตฤทัย เมาไธสง

หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

การศึกษา    : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย/สื่อสารมวลชน)

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 1. งานกำกับ ควบคุม ดูแลงานด้านกิจการนิสิต
 2. งานทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และทุนจากหน่วยงานภายนอก
 3. งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 4. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 5. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิต
 6. งานสโมสรนิสิต/กิจกรรมนิสิต
 7. งานวันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1
 8. งานJob Fair การรับสมัครงาน/การบรรยายแนะนำหน่วยงานภายในคณะฯ
 9. โครงการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติและการแต่งกายดี
 10. งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
 11. คณะกรรมการฝ่ายฝึกงาน-สหกิจศึกษา
 12. งานเลขานุการคณะทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนิสิต
 13. งานเลขานุการคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา
 14. งานการประกันคุณภาพ และการทำรายงานประจำปี
 15. ประสานงานโครงการวิศวกรยุคใหม่คณะฯ/บัณฑิตยุคใหม่ มก.
 16. ประสานการเบิกจ่ายเงินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร/การปฐมนิเทศการนิสิตฝึกงาน
 17. การคัดเลือกนิสิตรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณเรียนดีเยี่ยม
 18. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

 • 13 กันยายน 2536                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         

             หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • 13 พฤศจิกายน 2551              นักวิชาการศึกษา

หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • 20 เมษายน  2552                 หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต

หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

ปี พ.ศ.2561

-โครงการการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์

-ทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาผลงานและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Coaching & IDP) จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

ปี พ.ศ.2560

-โครงการ Performance Management System :PMS จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วันที่ 23 และ 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

-โครงการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อใช้กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มก.วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

-โครงการให้คำแนะนำและปฏิบัติต่อนิสิตที่มีปัญหาสุขภาวะ ของผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต  จัดโดย  กองกิจการนิสิต มก. วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ  เคยูโฮม มก.

ปี พ.ศ.2559

-โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร ครั้งที่ 5 ปี 2559 หัวข้อ กระบวนการคิดสำหรับสร้างสรรค์ผลงาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ วิศวกรรมโยธา

– การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านกิจการนิสิต นักศึกษา “The 15 APSSA International Conference 2016” จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26-30 มิถุนายน 2559

-การสร้างแรงจูงใจ คิดต่าง…สร้างนวัตกรรม จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

-สุดยอดหัวหน้างาน “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์

ปี พ.ศ.2558

-Leadership “เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน/โครงการให้ประสบผลสำเร็จ” จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแห่งไทย(วว.) วันที่ 19 มี.ค.58 ณ KU HOME มก.

-อบรมการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 11 มิ.ย.58 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

-พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้าหาสมรรถนะ จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะฯ วันที่ 7 ส.ค.58 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ปี พ.ศ.2557

ปี พ.ศ.2556

-อบรมหัวข้อ “เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556

ปี พ.ศ.2555

– อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

– อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน “ผังไหล”จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

– อบรมหัวข้อ “ศิลปะการพูดการเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ “ จัดโดยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย วันที่ 23 มิถุนายน 2555

ปี พ.ศ.2554

– อบรมหัวข้อ “การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล “ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 30-31 มีนาคม 2554

– อบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2554

ปี พ.ศ.2553

– อบรมหัวข้อ “ภาวะผู้นำแห่งความเป็นเลิศ “ จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

– อบรมหัวข้อ “เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์ “ จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14-15 ตุลาคม 2553

– อบรมหัวข้อ “สุดยอดผู้บริหารมือใหม่ “ เรื่องจิตวิทยาการบริหาร ศิลปการบังคับบัญชาเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขจัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที 2 ตุลาคม 2553

– อบรมหัวข้อ “เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์ “ จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14-15

ปี พ.ศ.2552

-อบรมหัวข้อ “เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน “ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การศึกษาดูงาน

ปี พ.ศ.2561

– ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561

–  ศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาวะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ณ โรงพยาบาลมนารมย์ บางนา วันที่ 22 มีนาคม 2561

ปี พ.ศ.2560

– ศึกษาดูงาน SCG & University Collaboration ณ โรงงานปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560

– ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560

ปี พ.ศ.2559

– ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559

– ศึกษาดูงาน SCG & University Collaboration ณ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559

ปี พ.ศ.2556

–  ศึกษาดูงาน SCG & University Collaboration ณ โรงงานปูนซิเมนต์ไทย จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556

ปี พ.ศ.2555

– ศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

– ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก วันที่ 20 เมษายน 2555

– ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา และมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555

ปี พ.ศ.2552

– ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของ Pusan National University ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 12-14 ตุลาคม 2552 และศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของ Tsinghua University และดูงาน Education Expo 2009 ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  วันที่ 15-18 ตุลาคม 2552

ปี พ.ศ.2551

– ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2551

ปี พ.ศ.2550

-ศึกษาดูงาน “เปิดโลกทัศน์ พัฒนางาน บูรณาการสู่นวัตกรรม” ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และเขตปกครองพิเศษ

เซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-14 ตุลาคม 2550

ตุลาคม 2553

ผลงาน/รางวัล

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร ประจำปี 2556 จากผลงานระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต

-ได้รับรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ระดับดีเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท ประเภทการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต

-ได้รับรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท จากการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต

-ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2553

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ ..Best Suggestion Awards ประจำปี 2554 จากผลงาน “ห้องสร้างงานดงตาลสานฝัน หางานอย่างมีคุณภาพ”