รัชภร พานิชเฮง

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
การศึกษา 
: ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     

1) ประสานงานการกำหนดวันตรวจประเมินระดับหลักสูตรส่งสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อกำหนดวันตรวจประเมินฯ
2) จัดทำแบบฟอร์มแจ้งเวียนประธานหลักสูตรเพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรเสนอ มก. เพื่อออกประกาศแต่งตั้ง
3) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรเรื่องกระบวนการตรวจประเมิน
4) ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเดินทางของคณะกรรมการในกรณีสังกัดนอก มก.
5) รวบรวมรายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และ มคอ. 7 ตามรายงานผลการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์  เสนอคณะฯ เพื่อทราบผลการประเมิน และจัดส่ง มก. พร้อมแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในปีต่อไป
6) ดูแลระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ (Admin Faculty) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
6.1) เพื่อดำเนินกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระดับหลักสูตร (Admin Curriculum) ในระบบ CHE QA Online ให้กับประธานหลักสูตร และเลขานุการตรวจประเมินหลักสูตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบนระบบ
6.2) ตรวจสอบผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผ่านระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร กับผลการประเมินฯ ทุกหลักสูตรของคณะฯ ตามที่สำนักงานประกัน มก. กำหนด

 งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (สกอ.+มก.)  

1) จัดทำร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ  เสนอคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย พร้อมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
-ข้อมูลแต่ละองค์ประกอบจากผู้บริหาร และหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ
-ฐานข้อมูลกลางของ มก. เช่น กองแผนงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย สวพ. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2) รวบรวมผลการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมนำผลการดำเนินงาน พร้อมเอกสารหลักฐานลงในเว็บไซต์ CHE QA Online เพื่อรับการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ
3) จัดเตรียม PowerPoint รายงานผลการดำเนินงาน/เอกสารประกอบการประเมินฯ/สถานที่/และผู้รับการสัมภาษณ์
4) ดูแลและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมนำเยี่ยมหน่วยงาน
5) ประสานงานผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบหากคณะกรรมการฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
6) เสนอรายงานผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ทราบ
7) จัดทำร่างแผนพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการฯ มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ มอบ มก.
8) ติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) ทุกรอบ 3 เดือน จากผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอมหาวิทยาลัย

งานด้านการจัดทำข้อมูลระบบสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ QAIS
1) กำหนดสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ QAIS ให้กับทุกหน่วยงาน
2) ช่วยตรวจสอบและติดตามการกรอก/แก้ไขข้อมูลบนระบบ QAIS ให้ครบถ้วน/ถูกต้อง
3) นำข้อมูลจากระบบ QAIS จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx

1) จัดทำร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ  เสนอคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย พร้อมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
-ข้อมูลแต่ละองค์ประกอบจากผู้บริหาร และหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ
-ฐานข้อมูลกลางของ มก. เช่น กองแผนงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย สวพ. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2) รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx  7 หมวด
3) ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันในการเข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ และจัดเตรียมผู้รับการสัมภาษณ์ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
4) แจ้งเวียนผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารทราบ

งานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ  

1) จัดเตรียมแบบประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลบริหารความเสี่ยง มอบผู้บริหารให้ข้อมูล
2) จัดทำแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง / ปี เพื่อเสนอ มก. และคณะ
3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอ มก.  และคณะ

งานประชุมคณะกรรมการ :

ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตำแหน่ง ดังนี้
1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและควบคุม
2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการของ คณะ มก. และหน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการของคณะ

1) ประธานกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต้้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2) กองบรรณาธิการ คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) ฉบับปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
3) คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปีการศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
4) รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
5) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและควบคุม
6) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์
7) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการ
8) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Peer Review) สำนักงานเลขานุการ ปีการศึกษา 2549

คณะกรรมการของ มก.และหน่วยงานอื่นๆ

1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 สิงหาคม 2562
2) เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 : 1 กรกฎาคม 2562 วศ.ม.การจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ), 2 กรกฎาคม 2562 วศ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (นานาชาติ), 6 กรกฎาคม 2562 วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร, 8 กรกฎาคม 2562 ปร.ด.วิศวกรรมเคมี, 9 กรกฎาคม 2562 วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ), 10 กรกฎาคม 2562 วศ.ม.วิศวกรรมเคมี และ 11 กรกฎาคม 2562 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
3) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณการศึกษาภาพภายใน คณะวนศาสตร์ มก. ณ วันที่ 26-27 กันยายน 2561
4) กรรมการคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
5) เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มก. ประจำปีการศึกษา 2560 : 11 กรกฎาคม 2561 ปร.ด. วศ.วัสดุ, 13 กรกฎาคม 2561 วศ.บ. วศ.อุตสาหการ, 14 กรกฎาคม 2561 วศ.บ. วศ.วัสดุ, 16 กรกฎาคม 2561 วศ.ม.เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม, 20 กรกฎาคม 2561 ปร.ด. วศ.ทรัพยากรน้ำ, 24 กรกฎาคม 2561 วศ.ม. วศ.เคมี, 25 กรกฎาคม 2561 ปร.ด. วศ.เคมี, วันที่  26 กรกฎาคม 2561 วศ.บ. วศ.ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)
6) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วันที่ 18 กันยายน 2560
7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 13 มีนาคา 2560
8) เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มก. ประจำปีการศึกษา 2559 : วันที่ 19 สิงหาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย / วันที่ 25 ส.ค. 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน และ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
9) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือรายงานประจำปี 2558 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
10) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 ประเมินคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ วันที่ 17-18 กันยายน 2558
11) วันที่ 9-10 กันยายน 2557 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2556 ประเมินคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
12)คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์  กลุ่มที่ 4 ประเมินองค์ประกอบที่ 4,5  สมศ. 5,6,8,9 ของ 8 ภาควิชา ประจำปี 2556 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ วันที่ 14-15, 17 พฤษภาคม 2556
13) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2556
14) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ปีการศึกษา 2554 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555
15) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน สำนักงานเลขานุการ และสถาบัน หน่วยงานสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2557
16) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554
17) กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2553
18) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วันที่ 5-6 สิงหาคม 2551
19) กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2549

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1) งานประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะ
1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งทุกๆ 1 ปี
1.2) ประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.3) ประเมินผลการบริหารงานของรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ ประธานโครงการ ผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
2) งานด้านการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ ประเมินทุกปีการศึกษา
3) งานด้านฝ่ายประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม และคณะทำงานการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานของคณะ เช่น งานปีใหม่ งานวันสถาปนา งานสัมมนา ฯลฯ

รับผิดชอบทางการเงิน

1) 2562 ประธานกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
2) 2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
3) 2557 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
4) 2556 กรรมการตรวจรักษาเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์
5) 2554 กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
6) ทุกปี จัดทำคำขออนุมัติเบิกเงินรายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมการรับการตรวจประเมินฯ และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

ประวัติการทำงาน

1) 2552 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
2) 2545 – ปัจจุบัน (14 ปี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
3) 2544 – 2545 (1 ปี) หัวหน้าสต๊อก บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
4) 2540 – 2543 (3 ปี) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
5) 2532-2539 (7 ปี) พนักงานฝ่ายตรวจรับสินค้า บริษัท การ์เด้นออฟอีเด็น จำกัด

การฝึกอบรม/ประชุม

ปี 2562

1) วันที่ 2 สิงหาคม  2562 อบรบเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ประจำปี 2562 ณ สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์  จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
2) วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการชุดความรู้ EdPEx การวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการ (หมวด ๖):Value Chain ณ คณะสังคมศาสตร์ จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
3) วันที่ 10 มิถุนายน 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ณ คณะประมง  จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
4) วันที่ 24 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 อบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น”  (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 4 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน และ รร.ชินนามอน เรสซิเดนซ์ จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. กำแพงแสน
5) วันที่ 14 มีนาคม 2562 อบรมการใช้ Google Sheet จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
6) วันที่ 19 มกราคม 2562 อบรมทางวิชาการ “สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies)” จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ปี 2547-2561

ศึกษาดูงาน

1) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดูงาน หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4) วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจำปี 2557 กรณีศึกษา : ม.มหิดล ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดทำข้อมูล QS Ranking และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดทำข้อมูล UI Green Metric Ranking  จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ มก.
6) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555  ศึกษาดูงานด้านงานแผนและประกันคุณภาพ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยงานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิศวฯ
7) วันที่ 26 มกราคม 2554 ดูงานด้าน KM ที่โรงพยาบานศิริราข
8) วันที่ 13-18 ตุลาคม 2552 ดูงานมหาวิทยาลัย Pusan National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, Tsinghua University, Peking University และงาน China Education Expo’2009 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
9) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โครงการ “เยี่ยมบ้านคุณภาพ กรณีศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
10) วันที่ 26 มิถุนายน 2551 โครงการ “เยี่ยมบ้านคุณภาพ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
11) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
12) วันที่ 12-14 ตุลาคม 2550 ศึกษาดูงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวฯ ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กรุงเทพฯ  ณ เมืองเชินเจิ้น และฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงาน

1) พัฒนาเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

วิทยากรบรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1) วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาการทบทวนการเป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องคอมพิเตอร์ 0401 อ.14 ชั้น 4
2) วันที่ 7 และ 10 มิถุนายน 2562 วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบ CHE QA Online โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ณ คณะประมง จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
3) วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560 สำหรับประธานหลักสูตร (เอกสาร)  และ เลขานุการกรรมการประเมินหลักสูตร (เอกสาร) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0401 อาคาร 14 ชั้น 4
4) วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559 สำหรับประธานหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0401 อาคาร 14 ชั้น 4 (เอกสาร)
5) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยวิทยากรอบรม หลักสูตร “การใช้งาน Excel สำหรับงานธุรการแบบมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี เศวตเศรรี
6) วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2558 สำหรับประธานหลักสูตร และเลขานุการประเมินหลักสูตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0401 อาคาร 14 ชั้น 4 (เอกสาร)
7) วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ประชุมชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0401 อาคาร 14 ชั้น 4  (เอกสาร)
8) วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 วิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR” ณ วิทยาเขตกำแพงแสน (เอกสาร)
9) วันที่ 22 มิถุนายน 2558 วิทยากรประชุมชี้แจง “การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพ Quality Assurance Information System : QAIS” (เอกสาร)
10) วันที่ 25 มีนาคม 2557 วิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสาร)
11) วันที่ 21 มกราคม 2557 วิทยากรโครงการอบรม “การประกันคุณภาพการศึกษา สำคัญต่อองค์กรอย่างไร”  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (เอกสาร)
12) วันที่ 29 มีนาคม 2556 วิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ”  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 0313 อาคาร 14 ชั้น 2 (เอกสาร)
13) วันที่ 23 มีนาคม 2554 วิทยากรบรรยาย “โครงการศึกษาอบรมงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน”   ณ คณะวิศวฯ กพส. ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคา 9 (เอกสาร)
14)  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 วิทยากรการถ่ายทอด “วิธีการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านหลักสูตรและการพัฒนางานด้านวิชาการ” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 0313 อาคาร 14 ชั้น 3 (เอกสาร)
15)  วันที่ 25 มีนาคม 2552 วิทยากร : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (citation) โดยใช้ฐานข้อมูล scopus และ google scholar  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 0313 อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14 ชั้น 3)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสาร)
16) วันที่ 29 มกราคม 2550  บรรยายพิเศษร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เรื่อง การเก็บข้อมูลตามตารางแบบกรอกข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก สำหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร (เอกสาร)

คู่มือ

1) คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (เอกสาร)

2) คู่มือการใช้ระบบ QAIS สำหรับ Admin (เอกสาร)
3) ผังไหล-คู่มือการประเมินหลักสูตร สำหรับ Admin (เอกสาร)

รางวัล

1) รางวัลระดับคณะ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 โครงการ Best Suggestion Awards ประจำปี 2560 เรื่อง “ปรับปรุงลิฟต์ให้ปลอดภัยและน่าใช้” ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (รางวัล)

2) รางวัลระดับคณะ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 2 โครงการ Best Suggestion Awards ประจำปี 2559 เรื่อง “everything can find, just open website : ทุกสิ่งหาได้แค่เปิดเว็บไซต์” ณ วันที่  1 สิงหาคม 2559 (รางวัล)

3) รางวัลระดับคณะ รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 โครงการ Best Suggestion Awards ประจำปี 2558 เรื่อง “การจัดทำคลังข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.” ณ วันที่ 29 ก.ค. 2558 (รางวัล)