พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
การศึกษา    
: ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

– ให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

– จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

– จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

และรวบรวมจัดเก็บสถิติงานห้องสมุด

– จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

– ช่วยงานโครงการรับตรง

– งานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ตำแหน่งบรรณารักษ์

สังกัดงานบริการการศึกษา หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ภาระงาน

flowchart