ทัตหทัย เศรษฐพิศาล

flowchartthathathai

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา    
: บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

– งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

– โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนิสิตนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ปี 4) และระดับบัณฑิตศึกษา

– โครงการการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

– โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

– โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์

– งานการขอใช้พื้นที่ภายในคณะ ของสถาบันการศึกษาที่มาจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่าง ๆ

– งานจัดทำตารางการทำงานนอกเวลาราชการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น นำข้อมูลหลักสูตรการศึกษาขึ้นเว็บคณะ, งานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดงานบริการการศึกษา หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

ปี 2555

  •  หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภ าพการศึกษาระดับอุดมศึกษา(CHE QA Online system) ประจำปีการศึกษา 2554

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ภาระงาน

flowchart