ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์

ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา   ชำนาญการ
การศึกษา    
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 • ประสานงานตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

   พ.ศ.2558

 • ตรวจสอบเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • การจัดทำข้อมูลหลักสูตรคณะประจำปีการศึกษา

ประวัติการทำงาน

– ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  ปี พ.ศ.2537-2546

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ปี พ.ศ.2546-2551

– ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา                   ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

– คณะกรรมการ                                                                                                       

 1. คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 1  สิงหาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
 2. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557-2558
 3. คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558    

– เลขานุการคณะกรรมการ                                      

 1. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

     เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551  

– ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                       

 1. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 19 กันยายน 2553 – 18 กันยายน 2555
 2. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 19 กันยายน 2555 – ปัจจุบัน    
 3. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2555 –

    ปัจจุบัน

– คณะทำงาน                                                                                                                                                                                                                                   

 1. คณะทำงานโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำ  

    ปีการศึกษา 2553 โดยวิธีรับตรง  

 1. คณะทำงานโครงการการบริหารจัดการโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

    เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยวิธีรับตรง 

 1. เลขานุการคณะทำงานกลุ่มย่อยการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555-2556

สังกัดงานบริการการศึกษา หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

ปี 2552

 • พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ     26-27 ตุลาคม 2552

ปี 2555

 • การพัฒนาความคิดนอกกรอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการทำงาน     30 สิงหาคม 2555

ปี 2556

 • โครงการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพภายในองค์การ     18-19 มีนาคม 2556
 • การจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน     19 เมษายน 2556

ปี 2557

 • พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ       30 เมษายน 2557
 • การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี       29 – 30 พฤษภาคม 2557
 • การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความคิดเชิงวิเคราะห์     5 สิงหาคม 2557

ปี 2558

 • การให้บริการที่เป็นเลิศ    17 – 19 มีนาคม 2558
 • การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 3     30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558
 • พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะสำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     7 สิงหาคม 2558

การศึกษาดูงาน

 • ศึกษาดูงาน ณ Shenzhen University  สาธารณรัฐประชาชนจีน    12-14 ตุลาคม 2550
 • ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ณ   มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     26-29 พฤษภาคม 2553
 • ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร    28 เมษายน 2554
 • ศึกษาดูงาน ด้านกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ณ มหาวิทยาลัยอัสชัมชัญ บางนา และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี     5-6 มิถุนายน 2555
 • ศึกษาดูงาน ด้านการให้บริการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้     29 พฤศจิกายน 2556

ผลงาน/รางวัล

 •  บุคลากรดีเด่น กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2550
 • บุคลากรดีเด่น กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
 • โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลที่ 2  สำนักงานเลขานุการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากผลงาน โครงการระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต
 • โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ทีมบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากผลงาน ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต

ภาระงาน

flowchart