พัทธนันท์ แนขุนทด

ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

การศึกษา    : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. งานงบประมาณแผ่นดินประจำปี

– จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

– จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี ผ่านระบบ e-Budgeting KU

– รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานคณะ ในการจัดทำคำของบประมาณ

– การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ แก่ภาควิชา โดยเปรียบเทียบข้อมูลการจัดซื้อหนังสือ และข้อมูลนิสิต

– ติดตามการจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ

– กำหนดตำแหน่ง สรุป ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ

– สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-รายจ่ายจริง การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี/เดือน เสนอที่ประชุมกรรมการ

ประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน และเสนอที่ประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

2. งานงบประมาณเงินรายได้คณะ

– จัดทำ ตรวจสอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีบัญชี ผ่านระบบ e-Revenue (RVN) ของส่วนกลางคณะ ภาควิชา

โครงการภาคพิเศษ ศูนย์ สถาบัน สถานี และตรวจสอบงบประมาณประจำปี

– รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมสรุปวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีบัญชี เสนอที่ประชุม

รองคณบดีฯ ที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และมหาวิทยาลัย

– สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-รายจ่ายจริง การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี/เดือน เสนอที่ประชุมกรรมการ

ประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน และเสนอที่ประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

– การขออนุมัติปรับแผนงบประมาณประจำปี ให้คำแนะนำ ตรวจสอบข้อมูล การโอนเงินในระบบ ERP

– สรุปแผน-ผลการเบิกจ่าย การจัดสรรครุภัณฑ์วิจัย ประจำปี

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

– จัดทำ รวบรวม ติดตามแผนและผลปฏิบัติการประจำปีของรองคณบดี และสำนักงานเลขานุการ พร้อมสรุป

ภาพรวมเสนอที่ประชุมรองคณบดีฯ

– รวบรวม ตรวจสอบแผนและผลปฏิบัติการประจำปีของภาควิชา โครงการภาคพิเศษ ศูนย์ สถาบัน สถานี

– งานแผนยุทธศาสตร์คณะ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2562-2571)

4. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญด้านต่างๆ ของคณะ

– วิเคราะห์ ประสานงาน ตรวจสอบ การจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะ

– จัดทำแผนภูมิการบริหารงานคณะ

– จัดทำข้อมูลหนังสือรายงานประจำปี

– จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา

– งานด้านการรวบรวมข้อมูลคณะ และตรวจสอบ

– งานข้อมูลอาคาร-พื้นที่คณะ

– รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษคณะ ประจำปีการศึกษา

5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– งานด้านคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและควบคุม

– งานกรรมการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ

– ปฏิบัติงานกิจกรรมคณะต่างๆ อาทิ งานสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน งานสืบสานประเพณีสงกรานต์

งานขอบคุณบุคลากรคณะ งานสถาปนาคณะ งานประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เป็นต้น

ประวัติการทำงาน  

– พนักงานฝ่ายขาย  บริษัท โกรเลียร์ จำกัด  ปี 2536-2537 (9 เดือน)

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนเพาะชำกล้าไม้  กรมป่าไม้ ปี 2537-2538 (1.4 ปี)

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-6  สำนักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 3 ก.ค. 2538 – 2550 (12 ปี)

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 สำนักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปี 2550 – 2553 (3 ปี)

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปี 2553 – 2562 (9 ปี)

ผลงาน/รางวัล

– รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2553

– รับรางวัล Popular Vote โครงการพัฒนาเว็บไซต์งานประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย New Google Sites (โดยมี น.ส.รัชภร พานิชเฮง เป็นหัวหน้าทีม : โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร : PQI ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560)