บังอร เจริญกิจพูลผล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติภาระกิจหัวหน้างานบริการการศึกษา 
การศึกษา    
:

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
งานกำกับ ควบคุม ดูแลงานบริการการศึกษา หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และหน่วยกิจการนิสิต
การจัดตารางเรียนและการจัดห้องเรียน
การจัดทำตารางการใช้ห้องเรียน
การจัดตารางสอบกลางภาคและตารางสอบปลายภาค

ประวัติการทำงาน

1 ธันวาคม 2555-ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัตภารกิจหัวหน้างานบริการการศึกษา
ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบัน กรรมการวิชาการ
ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบัน กรรมการกิจการนิสิต
ปี พ.ศ.2549-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการโครงการเปิดสอนกลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ
ปีพ.ศ 2553 –  2555 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
ปี พ.ศ.2552-2555 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ปี พ.ศ.2553 คณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2553
1 สิงหาคม 2553 กรรมการเก็บรักษาเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วารระ 1 ปี)
ปี พ.ศ.2550-2552 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

การฝึกอบรม

ปี พ.ศ.2558

– ฝึกอบรมหลักสูตร “ยกระดับผลงานของทีมด้วยการมอบหมายและติดตามงาน”  ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ปี พ.ศ. 2557

– ฝึกอบรมหลักสูตร “โปรแกรมสู่ความเป็นผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยม” วันที่ 25 เมษายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด็นท์

ปี พ.ศ. 2556

– ฝึกอบรมหลักสูตร  “กลยุทธ์บริหารบุคลากร จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” วันที่ 26 มี.ค 56

– ฝึกอบรมหลักสูตร  “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 5 ก.พ 56

ปี พ.ศ. 2555

– ฝึกอบรมหลักสูตร  “เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ”  จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 19 มิ.ย 55

– สัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ จังหวัด เพชรบุรี วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555

ปี พ.ศ. 2554

– ฝึกอบรมหลักสูตร  “3Q เพื่อการพัฒนาตนเอง” โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 11 ต.ค 54

การศึกษาดูงาน

ปี พ.ศ. 2555
– ศึกษาดูงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล/สำนักหอสมุดกลาง/กองกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก
– 
ศึกษาดูงานกองบริการงานทั่วไป กองทรัพยากรบุคคล ณ ม.มหิดลศาลายา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

ปี พ.ศ. 2554
– 
ศึกษาดูงานด้านการให้บริการของสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล วันที่ 23 สิงหาคม 2554

ปี พ.ศ.2553

– ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2553

ปี พ.ศ. 2550

– ศึกษาดูงาน “เปิดโลกทัศน์ พัฒนางาน บูรณาการสู่นวัตกรรม”  ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2550  ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง และเขตปกครองพิเศษ เซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในวันที่ 11,15 ตุลาคม 2550 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน/รางวัล

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี 2552

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2552

รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552

รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.ประจำปี 2552