คณะกรรมการประจำคณะ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ….

♦คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์♦ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและควบคุม รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จงบุรี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.ปวเรศ ชมเดช
รองคณบดีฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์  ศรีผดุงธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต  ดำรงกุลกำจร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร  เลิศสุดวิชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลย์พิเชษฐ์  ฤกษ์ปรีดาพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวินท์  รักธรรมานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตร์ทัศน์  ฝักเจริญผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ปิติคุณพงศ์สุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา  เลิศพงศ์วิภูษณะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.อัญชนา  วงษ์โต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์  ศิริสุขประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  โรจนโรวรรณ
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพล  อนันตวรสกุล
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ อาจารย์ ดร.วีรชัย  ชัยวรพฤกษ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ  เปี่ยมสง่า
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เจริญพานิช
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์  กณะสุต
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  ทีรฆวณิช
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา (รักษาการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โชติกไกร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีรัตน์  ผลศิลป์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงศ์  อติพันธ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.ชุติมา เทพเฉลิม

♦อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ♦

  • วางนโยบายและแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
  • พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
  • พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
  • พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 
  • จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน
  • ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ให้คำปรึกษาและสเนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงาน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

Sample Text