พิชญา จำเริญจรัสวิทย์

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทร. 1101

การศึกษา :  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

ประสบการณ์การทำงาน  :  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1) งานด้านสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

2) งานเลขานุการคณบดี

3) งานจัดทำและให้บริการด้านของที่ระลึกคณะฯ

ประวัติการทำงาน 

1) AIS Serenade Officer

2) เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง