ละอองดาว ธนสมบัติศิริ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา    :บธ.บ., น.บ., บธ.ม. (บริหารองค์การและการจัดการ) 

1111111111

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.งานสารบรรณ ร่าง/โต้ตอบ หนังสือราชการ

2.งานรับ – ส่ง : ออกเลขที่ รับ – ส่ง หนังสือ 

3.งานไปรษณีย์ : คัดแยก จัดส่ง เอกสารให้แก่หน่วยงาน

4.งานพิธีการ/กิจกรรมต่าง ๆ : ประสานงานการต้อนรับ

5.งานให้บริการคำแนะนำ : ให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ แก่ผู้มาติดต่อราชการ

ประวัติการทำงาน

การฝึกอบรม

พ.ศ.2559

16 มี.ค. การจัดการสารสนเทศในระบบคลังความรู้ดิจิทัสและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

2-3 มี.ค. Word & Excel กับการงานในสำนักงาน  สำนักบริการคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2558

4 ธ.ค. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม KU HOME

22-24 ม.ค. Team for Work…..Work for Team  Royal Gems Golf Club and Resort จังหวัดนครปฐม

การศึกษาดูงาน

พระพุทธศาสนา

  • การทำสมาธิจิต
  • การฝึกมโนมยิทธิ
  • การฝึกกสิณ
  • วิปัสสนากรรมฐาน
  • กรรมฐาน 5