ปวริศา รักษาจิต

ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
การศึกษา    
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)

<strong>รายละเอียดการปฏิบัติงาน</strong>

– ให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

– จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

– จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

และรวบรวมจัดเก็บสถิติงานห้องสมุด

– จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

– ช่วยงานโครงการรับตรง

– งานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

<strong>ประวัติการทำงาน</strong>

ปัจจุบัน ตำแหน่งบรรณารักษ์

สังกัดงานบริการการศึกษา หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

<strong>การฝึกอบรม</strong>

<strong>การศึกษาดูงาน</strong>

<strong>ผลงาน/รางวัล</strong>

ภาระงาน

flowchart