วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Vision:

Consistent leadership in the creation and provision of knowledge that responds to the dynamic and ever-evolving needs of the global community.

เป็นผู้นำในการสร้างและให้บริการความรู้ที่ตอบสนองพลวัตของสังคมโลกอย่างยั่งยืน

 • Mission:
 1. Produce engineers who possess high moral and ethical standards and who are responsive to the needs of society.
 2. Create advanced research, innovation and academic services.
 3. Manage and deploy the faculty’s resources effectively.
 4. Apply engineering knowledge to nurture and sustain arts and culture.

1. ผลิตบุคลากรมืออาชีพทางวิศวกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตอบสนองความต้องการของสังคม
2. สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. บริหารทรัพยากรของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยองค์ความรู้ทางวิศวกรรม 

 • ยุทธศาสตร์
 • Strategy: DESIRe
 1. Digital faculty
 2. Economically sustainable faculty
 3. Socially responsible faculty
 4. Innovative Research faculty