งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง
รักษาการผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
narongsak.n@ku.th
Tel.2019

อภิชาติ พึ่งอยู่
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
fengapp@ku.ac.th
Tel.1158

อภิชัย มากมี
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
fengacm@ku.ac.th
Tel.1130

อาทิตย์ สมพงษ์

Tel.1179