หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

จุฑาวดี จันทรพักตร์

หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
fengjdc@ku.ac.th
Tel.1163

  งานการเรียน การสอน และการสอบ

 • จัดตารางเรียน และตารางสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • แต่งตั้งผู้ช่วยสอน แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
 • รับจองห้องเรียน ห้องสอบส่วนกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จัดสอบกลางภาคและสอบไล่ ผลิตเอกสารการสอบ

  งานทะเบียนนิสิต ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี

 • จัดทำข้อมูลนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • บัณฑิตจบการศึกษา บัณฑิตเกียรตินิยม
 • ตรวจสอบสถานภาพนิสิต
 • การแยกสังกัดสาขาวิชา

  งานรับเข้าศึกษานิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (TCAS)
 • การรับสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา วศ.บ.อีกสาขาหนึ่ง
 • การรับสมัครเข้าศึกษาบางรายวิชา

  งานให้บริการอื่นๆ 

 • ให้บริการยืมเครื่องคิดเลข

  จุฑาวดี จันทรพักตร์

 • กำกับ ดูแลการบริหารหน่วยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 • กลั่นกรองเอกสารเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • จัดทำตารางสอบกลางภาคและสอบไล่
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
 • งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  เบญจา ภู่ภูสิทธิ

 • งานรับ-ส่งเอกสารหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 • ดูแลการให้บริการเครื่องคิดเลข
 • ช่วยบริการการใช้ห้องเรียน ห้องสอบ
 • ดูแลแบบฟอร์มใบคำร้อง
 • ดูแลพัสดุ และห้องโรเนียวเอกสาร
 • งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 เพชรชรินทร์ ทองสมบูรณ์

 • ดูแลทะเบียนนิสิตชั้นปีที่ 1, 2, 3
 • จัดพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยสอน
 • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 • งานจัดสอบกลางภาค/สอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สุชาดา ภู่ระหงษ์

 • ดูแลทะเบียนนิสิตชั้นปีที่  4 และตกค้าง
 • การรับสมัครบัณฑิต เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตอีกสาขาหนึ่ง
 • การแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน 
  – ดูแลระบบ การเลือกสาขาวิชา และ Facebook การเลือกสาขาวิชา
 • การจบการศึกษา, รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม, จำนวนจบการศึกษาและอัตราสัมฤทธิ์ผล
 • ธนาคารหน่วยกิต
 • งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 นบชุลี พิพัธนัมพร

 • รับจองห้องเรียน ห้องสอบส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS) จัดสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่
 • ข้อมูลสถิติการรับเข้าศึกษา และคะแนนแรกรับสูงสุด-ต่ำสุด
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน ลง website คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเว็บไซต์หน่วยงาน สล.
 • ดูแลระบบสารสนเทศหน่วยงาน
  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
  สารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาฯ
  ระบบจองห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • บันทึกการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้กรอกเกรดออนไลน์
 • งานจัดสอบกลางภาค และสอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  วรัชดา ป๊อกเทิง

 • การจัดทำรายละเอียดวิชาจัดสอบกลางภาคและปลายภาค
 • ติดต่อประสานงานและดำเนินการกรณีสอบสวนนิสิตส่อทุจริต/ทุจริตสอบ
 • ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านงานแผนฯ และประกันคุณภาพ
 • ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา (Lunch Talk)
 • งานจัดสอบกลางภาค/สอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ ประกาศ

ระบบสนับสนุนหน่วยงาน