หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

เพ็ญสุดา โหมลา
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
phensuda.h@ku.th
Tel.1137

ละมัย อินทวัตร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
lamai.i@ku.th
Tel.1128

 • ขอบข่ายภาระงาน :

– งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

– งานแนะแนวหลักสูตรการศึกษา

– งานติดต่อประสานงานกับสภาวิศวกร

– งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

– งานอบรมคอมพิวเตอร์/ภาษา ให้กับนิสิต

 • ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วย :

– ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชา 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม

– ระบบ KU-ISEA

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา(CHE Curriculum Online : CHECO)

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Innovative Melennium)

 • เว็บไซต์สนับสนุนการทำงานของหน่วย :

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

 บัณฑิตวิทยาลัย มก.

 ฝ่ายบริการการศึกษา มก.

– กองแผนงาน มก.

 สำนักหอสมุด มก.

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– สภาวิศวกร

 • นางสาวเพ็ญสุดา โหมลา (นักวิชาการศึกษา) (หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

-งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

-โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-โครงการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเลกทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-งานคณะกรรมการวิชาการ

-งานด้านวิชาการ

 

 • นางสาวละมัย อินทวัตร (บรรณารักษ์) (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

-ให้บริการยืม-คืนหนังสือ  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุด

-จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

-จัดซื้อและต่ออายุวารสาร

-บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

-บันทึกข้อมูลวารสารเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

-ประสานงานและดูแลการขอทุนโครงการเรียนล่วงหน้าหลักสูตร 4+1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ประสานงานและดูแลการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ประสานงานและดูแลการขอทุนบัณฑิตศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-งานการจัดสอบ/รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ

 

 • นางสาวทวีรัตน์ ญาณฤกษ์ (นักวิชาการศึกษา)

-งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

-ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

-ประสานงานตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ การขอเปลี่ยนแปลง

 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

-ตรวจสอบเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

-จัดทำข้อมูลหลักสูตรคณะประจำปีการศึกษา

 

 • นางสาวทัตหทัย เศรษฐพิศาล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

-งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

-จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

-จัด/ประสานงานโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้

-จัด/ประสานงานโครงการฝึกอบรมเพื่อการสอบ TOEIC

-จัด/ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ประสานงานการขอใช้พื้นที่ภายในคณะของสถาบันการศึกษาที่มาจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่าง ๆ

-ให้บริการห้อง teleconference ภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

-ให้บริการห้องประชุมภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

 

 • นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธ์ (บรรณารักษ์)

-ให้บริการยืม-คืนหนังสือ  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุด

-บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

-ประสานงานการจัดซื้อหนังสือที่สนับสนุนการเรียนการสอน

-ประสานงานการจัดซื้อฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนการสอน

-จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่และรวบรวมจัดเก็บสถิติงานห้องสมุด

-ประสานงานการจัดโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

 

 • (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

-ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ เอกสารทางราชการของ หน่วย

-ให้บริการยืม-คืนหนังสือ  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุด

-จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

-ประสานงานการจัดโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

-ประสานงานการจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและรับ

-ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลบัณฑิตศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ช่วยประสานงานและตรวจสอบ ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

• การประสานงานและตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

• การประสานงานตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

• การตรวจสอบเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

• การจัดทำข้อมูลหลักสูตรคณะประจำปีการศึกษา

• การจัดโครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

• การจัด/ประสานงานโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้

• การจัด/ประสานงานโครงการฝึกอบรมเพื่อการสอบ TOEIC

• การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

• การจัด/ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

• การประสานงานการขอใช้พื้นที่ภายในคณะของสถาบันการศึกษาที่มาจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่าง ๆ

• การให้บริการห้อง teleconference ภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

• การให้บริการห้องประชุมภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

• การบริการยืมหนังสือในห้องสมุด

• การบริการคืนหนังสือในห้องสมุด

• การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุด

• การจัดซื้อและต่ออายุวารสาร

• การบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

• การบันทึกข้อมูลวารสารเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

• การประสานงานและดูแลการขอทุนโครงการเรียนล่วงหน้าหลักสูตร 4+1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• การประสานงานและดูแลการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• การประสานงานและดูแลการขอทุนบัณฑิตศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• การประสานงานการจัดซื้อหนังสือที่สนับสนุนการเรียนการสอน

• การประสานงานการจัดซื้อฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนการสอน

• การประสานงานการจัดโครงการเลือกแนวทางวางอนาคตที่คณะ

• การประสานงานการจัดโครงการเลือกแนวทางวางอนาคตที่อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มก.

• ประสานงานการเยี่ยมชมคณะฯ ของโรงเรียน

• ประสานงานการจัด Road Show ของคณะฯ กับหน่วยงานภายนอก

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
(SECTION OF ACADEMIC PROMOTION AND DEVELOPMENT)
ที่อยู่ : หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 3472
โทรสาร : 0 2561 3472
 
 
 • ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2,3 อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์
– น.ส.ละมัย อินทวัตร (บรรณารักษ์)
   โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1128
– น.ส.พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ (บรรณารักษ์)
  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1127
– นางสาวปวริศา รักษาจิตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 2045
 • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Center) ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์
– น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา (นักวิชาการศึกษา)
  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1137
– น.ส.ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์ (นักวิชาการศึกษา)
  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1166
– น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1157