งานบริการการศึกษา

บังอร เจริญกิจพูลผล
ผู้ปฏิบัติภารกิจ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
fengbaj@ku.ac.th
Tel.1122

เพ็ญสุดา โหมลา
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
pensuda.h@ku.th
Tel.1137

ละมัย อินทวัตร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
lamai.i@ku.th
Tel.1128

จุฑาวดี จันทรพักตร์

หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
fengjdc@ku.ac.th
Tel.1163

จิตฤทัย เมาไธสง
หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต
fengjtm@ku.ac.th
Tel.1162