หน่วยการเจ้าหน้าที่

รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

E-mail : fengrwka@ku.ac.th / Tel.1107

จีรนันท์ เพ็ญจันทร์

นักทรัพยากรบุคคล

E-mail : jeeranan.n@ku.th  / Tel.1154

ดาริน ชำนาญกิจ

นักทรัพยากรบุคคล

E-mail : darin.c@ku.th / Tel.1189

ฐิติมนกาญจน์ โรจนปรัชญ์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

E-mail : Tidimonkan.r@ku.th / Tel.1106

วิภาภรณ์ เจษฎารัตนชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : fengwoc@ku.ac.th / Tel. 1190

 • งานบริหารงานบุคคลและตำแหน่งงาน
 • งานทะเบียนประวัติ 
 • งานพัฒนาและฝึกอบรม
 • งานสวัสดิการ/การลา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์

*************************************************************************

น.ส.รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ 

 • การบริหารจัดการงานของ หน่วยการเจ้าหน้าที่
 • งานการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
 • การจัดทำแผนการเข้าสู่ชำนาญงาน ชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/สายสนับสนุน
 • งานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

น.ส.ฐิติมนกาญจน์ โรจนปรัชญ์

 • งานด้านประเมินการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • งานตรวจสอบข้อมูลในความรับผิดชอบ
  – เดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายในประเทศของภาควิชา / หน่วยงาน
  – จ้างผู้มีความรู้ความสามารถและ การเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
 • งานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภท
 • การติดต่อประสานงาน/งานข้อมูลหน่วยการเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ
 • งานตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติ
  – เดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม วิจัย ประชุม เสนอผลงาน ดูงานและลาศึกษาต่อต่างประเทศ
  – ลาศึกษาต่อ/รายงานการศึกษา และเบิกทุนเงินรายได้คณะฯ
  – ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  – ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร สล. 
  – สมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
 • การจัดฝึกอบรม/สัมมนาต่าง ๆ
 • การจัดทำรายงานด้านการฝึกอบรมของบุคลากรคณะ เพื่อใช้สำหรับ
  – สรุปรายงานเสนอที่ประชุมกรรมการประจำคณะ
  – แผนปฏิบัติการ สล./คณะ
  – ข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
  – จัดทำข้อมูลรายงานประจำปี
 • งานการจ้าง/ต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ  
 • งานสรรหาคัดเลือก (การรับสมัครงาน)
 • จัดทำสรุปบัญชีงบเดือนการมาปฏิบัติงาน การลาของบุคลากร สล.
 • งานการขออนุมัติการลา ลาพักผ่อนต่างประเทศ/ลาคลอดบุตร/ลาอุปสมบท ของบุคลากร สล.
 • งานสวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรอง 
 • การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ /คำสั่งแต่งตั้งภายในของคณะ
 • การจัดทำสรุปการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • การจัดทำข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ พนักงาน มก. และพนักงาน มก. เปลี่ยนสถานภาพ

น.ส.วิภาภรณ์ เจษฎารัตนชัย

 • งานข้อมูลวันลาบุคลากรคณะ
 • งานด้านรับเอกสาร (ระบบ e-สารบรรณ)
 • งานจัดพิมพ์เอกสาร
  – บันทึกข้อความ
  – คำสั่ง /ประกาศ
 • งานจัดเก็บเอกสารของหน่วย ทั้งในรูปแบบเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
 • แจ้งเวียนเอกสารส่งหน่วยงาน ทั้งทางเอกสาร/ระบบหนังสือเวียน

*************************************************************************