หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

เบญจา ภู่ภูสิทธิ
ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา :  บธ.บ (การจัดการทั่วไป)

 • งานรับ-ส่งเอกสารหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 • ดูแลการให้บริการเครื่องคิดเลข
 • ช่วยบริการการใช้ห้องเรียน ห้องสอบ
 • ดูแลแบบฟอร์มใบคำร้อง
 • ดูแลพัสดุ และห้องโรเนียวเอกสาร
 • งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 • ปัจจุบัน : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สังกัด  : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

พ.ศ.2558

 • อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 6 มกราคม 2558 จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2556

 • อบรมหลักสูตร  “วิธีบริหารคนเก่งและคนที่แตกต่าง”   วันที่ 30 เม.ย.2556

พ.ศ.2555

 • อบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ”   วันที่ 15 ก.พ.2555
 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน ตารางสอบออนไลน์
 • รางวัลชมเชย Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน คำร้องออนไลน์