หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

ขอบข่ายภาระงาน :

  1. งานจัดทำร่าง พิมพ์
  2. งานจัดเก็บ และสืบคืนเอกสาร
  3. งานรับ-ส่งหนังสือ
  4. งานกองทุนการศึกษานิสิต
  5. งานตารางการประชุมและระบบ e-Meeting
  6. งานอำนวยการและสนับสนุนกิจการพิเศษ/งานสวัสดิการ/ของที่ระลึก
  7. งานวิเทศสัมพันธ์
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    • คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

 

 

  แบบฟอร์มต่าง ๆ

ระเบียบงานสารบรรณ แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือสารบรรณ  (ตามรูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.ในกำกับของรัฐ)

ว่าง
หัวหน้าหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์
Tel.1165

หทัยทิพย์ เชิดศรี
hathaitip.ch@ku.th
Tel.2028