หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

เพชรชรินทร์ ทองสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา  บธ.บ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

 • ดูแลทะเบียนนิสิตชั้นปีที่ 1, 2, 3
 • จัดพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยสอน
 • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 • งานจัดสอบกลางภาค/สอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 • สังกัด  : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

พ.ศ.2558

 • อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 6 มกราคม 2558
 • อบรมหลักสูตร การเขียนรายงานการประชุม วันที่ 11 มิถุนายน 2558

พ.ศ.2556

 • อบรมหลักสูตร  “วิธีบริหารคนเก่งและคนที่แตกต่าง” วันที่ 30 เมษายน 2556
 • อบรมหลักสูตร “คู่มือการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Docs” วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556

พ.ศ.2555

 • อบรมหลักสูตร  “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
 • อบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างได้ผล” วันที่ 8 มิถุนายน 2555
 • อบรมหลักสูตร “สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access” วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2555

พ.ศ.2554

 • อบรมหลักสูตร “3Q เพื่อการพัฒนาตนเอง” วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พ.ศ.2553

 • อบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ Microsoft Office 2007 อย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 12-13,  19-20 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
 • อบรมหลักสูตร “การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ” วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงาน

 • สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล/สำนักหอสมุดกลาง/กองกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงานตารางสอบออนไลน์
 • รางวัลชมเชย Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงานคำร้องออนไลน์