หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นบชุลี  พิพัธนัมพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา : ศษ.ม (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)

 • รับจองห้องเรียน ห้องสอบส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS) จัดสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่
 • ข้อมูลสถิติการรับเข้าศึกษา และคะแนนแรกรับสูงสุด-ต่ำสุด
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน ลง website คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเว็บไซต์หน่วยงาน สล.
 • ดูแลระบบสารสนเทศหน่วยงาน
  – หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
  – สารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาฯ
  – ระบบจองห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • บันทึกการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้กรอกเกรดออนไลน์
 • งานจัดสอบกลางภาค และสอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 • สังกัด  : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

พ.ศ.2562

 • สัมนาเครือข่าย ระบบทะเบียนนิสิต ระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษาคณะและภาควิชา มก. ประจำปี 2562 ณ จังหวัดอยุธยา วันที่ 9-10 สิงหาคม 2562
 • อบรมหลักสูตร สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  (Disruptive Technology) ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา วันที่ 19 มกราคม 2562

พ.ศ.2561

 • สัมนาเครือข่าย ระบบทะเบียนนิสิต ระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษาคณะและภาควิชา มก. ประจำปี 2561 ณ จังหวัดอยุธยา วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561
 • อบรมหลักสูตร การสร้างเอกสารวิชาการแบบมืออาชีพ จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 24 พ.ค.2561

พ.ศ.2558

 • สัมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ เรื่อง Team for work work for team 22-24 ม.ค.2558 ณ จังหวัดนครปฐม
 • อบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์องค์กรด้วย Word Press
 • อบรมหลักสูตร Infographic สำหรับสำนักงาน
 • อบรมหลักสูตร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 7 ส.ค.2558

พ.ศ.2557

 • อบรมหลักสูตร การแปลผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. วันที่ 28-29 ก.ค.2557
 • อบรมหลักสูตร รู้เรา-เข้าใจเขา : การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ ณ โรงแรมมารวย วันที่ 1 ต.ค.2557

พ.ศ.2556

 • อบรมหลักสูตร ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ระดับองค์กร ขั้นสูง

พ.ศ.2555

 • อบรมหลักสูตร สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access
 • สัมนาเครือข่าย ระบบทะเบียนนิสิต ระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา คณะและภาควิชา มก. ณ จังหวัดอยุธยา
 • สัมนาเครือข่าย นักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง บทบาทและการปรับตัวที่ท้าทายของนักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัย : วิกฤตหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : ผังไหล
 • อบรมหลักสูตร พัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ เรื่อง กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

ศึกษาดูงาน

 • สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล/สำนักหอสมุดกลาง/กองกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
 • งานวิจัยสถาบัน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2561
 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงานตารางสอบออนไลน์
 • รางวัลชมเชย Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงานคำร้องออนไลน์
 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี พ.ศ.2554 จากผลงาน พัฒนาระบบจองห้องออนไลน์