หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

วรัชดา ป๊อกเทิง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)

 • การจัดทำรายละเอียดวิชาจัดสอบกลางภาคและปลายภาค
 • ติดต่อประสานงานและดำเนินการกรณีสอบสวนนิสิตส่อทุจริต/ทุจริตสอบ
 • ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านงานแผนฯ และประกันคุณภาพ
 • ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา (Lunch Talk)
 • งานจัดสอบกลางภาค/สอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 • สังกัด  : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

พ.ศ.2558

 • ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
  จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 22-23 มิถุนายน 2558
 • อบรมหลักสูตร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 7 สิงหาคม 2558

พ.ศ.2557

 • ฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานอาชีพ
  จัดโดย ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหนังสือราชการ
  จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557

พ.ศ.2556

 • ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์” (Strategic Thinking) จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จาก ผลงาน ตารางสอบออนไลน์
 • รางวัลชมเชย Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จาก ผลงาน คำร้องออนไลน์