หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

สุชาดา ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา  :  บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

 • ดูแลทะเบียนนิสิตชั้นปีที่  4 และตกค้าง
 • การรับสมัครบัณฑิต เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตอีกสาขาหนึ่ง
 • การแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน 
  – ดูแลระบบ การเลือกสาขาวิชา และ Facebook การเลือกสาขาวิชา
 • การจบการศึกษา, รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม, จำนวนจบการศึกษาและอัตราสัมฤทธิ์ผล
 • ธนาคารหน่วยกิต
 • งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 • สังกัด  : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

พ.ศ.2558

 • สัมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการ เรื่อง Team for work…work for team 22-24 มกราคม 2558 ณ จังหวัดนครปฐม
 • อบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์องค์กรด้วย Word Press
 • อบรมหลักสูตร Info graphic สำหรับสำนักงาน

พ.ศ.2557

 • อบรมหลักสูตร การแปลผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • อบรมหลักสูตร รู้เรา-เข้าใจเขา : การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ

พ.ศ.2556

 • อบรมหลักสูตร ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ระดับองค์กร ขั้นสูง

พ.ศ.2555

 • อบรมหลักสูตร สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access
 • สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิต ระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผล คณะ และภาควิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ จังหวัดอยุธยา
 • สัมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เรื่อง บทบาทและการปรับตัวที่ท้าทายของนักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัย : วิกฤตหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : ผังไหล
 • อบรมพัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ เรื่อง กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

ศึกษาดูงาน

 • สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล/สำนักหอสมุดกลาง/กองกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน ตารางสอบออนไลน์
 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน ตารางสอบออนไลน์
 • รางวัลรองชนะเลิศ โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ประจำปี 2557 จากผลงาน ระบบตารางสอบออนไลน์