หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

จุฑาวดี จันทรพักตร์
(หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา  : กศ.ม (บริหารการศึกษา)

 • กำกับ ดูแลการบริหารหน่วยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 • กลั่นกรองเอกสารเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • จัดทำตารางสอบกลางภาคและสอบไล่
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
 • งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
 • กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 • สังกัด  : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

พ.ศ.2558

 • ฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับผลงานของทีมด้วยการมอบหมายและติดตามงาน ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

พ.ศ.2556

 • ฝึกอบรมหลักสูตร  “กลยุทธ์บริหารบุคลากร จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” วันที่ 26 มี.ค 2556
 • ฝึกอบรมหลักสูตร  “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 5 ก.พ 2556

พ.ศ.2555

 • ฝึกอบรมหลักสูตร  “เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ”  จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 19 มิ.ย 2555

พ.ศ.2554

 • ฝึกอบรมหลักสูตร  “3Q เพื่อการพัฒนาตนเอง”  โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 11 ต.ค 2554

 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน ตารางสอบออนไลน์
 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน ตารางสอบออนไลน์