งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

สุกิจจา พงษ์สุวรรณ
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
sukijja.p@ku.th
Tel.1111


หัวหน้าหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์
(ว่าง)
Tel.1165

หทัยทิพย์ เชิดศรี
@ku.th
Tel.1165

รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
fengrwka@ku.ac.th
Tel.1107

วิภาภรณ์ เจษฎารัตนชัย
feng…
Tel. 1190

นรณฤต จันทวรรณ
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
naronrit.c@ku.th
Tel. 1113

ทศพร สมบัตินา
todsaporn.so@ku.th
Tel. 2000