หน่วยซ่อมบำรุง

ภาระงานหลัก

  • ขอบข่ายภาระงาน :

- งานบริการโสตทัศนศึกษา
- งานซ่อมบำรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง งานทาสี ฯลฯ
- งานระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
- งานจัดห้องเรียน ห้องสอบ
- งานจัดทำแผนและปฏิบัติการ (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงาน (ผังไหล)

 

JD/ IDPs

  • JD/ IDPs

 

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอื่นๆ

  • งานโครงการ