หน่วยอาคารสถานที่

หน่วยอาคารและสถานที่

ภาระงานหลัก

  • ขอบข่ายภาระงาน :

-งานแบบอาคาร/สิ่งก่อสร้าง
-งานรักษาความปลอดภัย
-ดูแลพื้นที่จอดรถ/งานจราจร
-พัฒนาทัศนียภาพ/ดูแลสวน
-งานรักษาความสะอาด
-ดูแลร้านค้าและการเช่าพื้นที่
-เปิด-ปิดห้องเรียน/สำนักงาน
-งานรับ-สลับสายโทรศัพท์

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 

นางจินตนา  พิมพ์ทอง(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

1.งานด้านโทรศัพท์
  - ตอบรับโทรศัพท์และโอนสายไปหาบุคคลที่รับผิดชอบ
  - รับสาย-โอนสาย ผู้ที่ติดต่อเข้ามาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  - สรุปข้อมูลการใช้โทรศัพท์ภายในและภายนอกแต่ละเดือน
  - สรุปข้อมูลการใช้โทรศัพท์สายตรงแต่ละเดือน
 - บันทึกปริมาณการรับโทรศัพท์ในแต่ละวัน
  - รับแจ้งโทรศัพท์เสียหรือขัดข้อง
2.งานด้านพัสดุ
  - ทำเรื่องสั่งซื้อพัสดุ
  - เบิก-จ่าย พัสดุในหน่วยงาน
3.งานด้านธุรการ
 - จัดทำรายงานการประชุม
 - ทำจดหมายเชิญประชุม
- ทำการบันทึกข้อมูล
- ทำจดหมายเวียนไปตามหน่วยงาน
 - จัดเก็บสำเนา
- ติดต่อประสานงานธุรการกับหน่วยงานต่างๆ
- สรุปการเข้า-ออก ของแม่บ้าน
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

 

นางอุไร  ลิ่มศิลา(พนักงานรับโทรศัพท์)

1.งานเดินหนังสือหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
,หน่วยอาคารและสถานที่,หน่วยซ่อมบำรุง,หน่วยยานพาหนะ
2.ดูแลการเปิด-ปิดห้องเรียน อาคาร 8
3.งานถ่ายเอกสาร
4.เดินแฟ้มรองคณบดีฝ่ายกายภาพ
5.จัดเตรียมเครื่องดื่มห้องประชุมคณะฯและห้องประชุมหน่วยทะเบียนฯ
6.งานรับโทรศัพท์ขอใช้ห้องเรียนและจองห้องประชุมของคณะฯ
7.ตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้านบริษัทอาคาร 8

 

 

 นายธนพล  แก้วงาม(พนักงานสถานที่)

1. งานรับ-ส่งเอกสารภายนอกคณะฯ และงานไปรษณีย์

2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

นายอำนวย  ปิ่นทอง(คนสวน)

1.งานทำความสะอาด
2.งานสวน ตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ดูแลต้นไม้ในคณะฯ
3.เก็บขยะวัชพืชบ่อหลังอาคาร 1
4.ช่วยงานช่าง
5.ช่วยงานวิชาการต่างๆ ของคณะฯ
6.งานขนของ/เคลื่อนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์
7.จดมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ร้านค้าของคณะฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงาน (ผังไหล)

JD/ IDPs

    • JD/ IDP

 

จินตนา  พิมพ์ทอง 

. Job Description 2556

อุไร  ลิ่มศิลา

 . Job Description 2556

อำนวย  ป่นทอง

. Job Description 2556

ธนพล  แก้วงาม

. Job Description 2556

 

.

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอื่นๆ

  • งานโครงการ

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน  กลุ่มผู้ปฏิบัติด้านงานอาคารสถานที่

ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2555

- โครงการรณรงค์การควบคุมกำจัดหนู