หน่วยบริการวิชาการ

หน่วยบริการวิชาการ

ภาระงานหลัก

ขอบข่ายภาระงาน :

 • งานสนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาการ
 • งานวารสารวิศวกรรมสาร มก.
 • งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานการประชุมวิชาการภายในและภายนอกคณะฯ
 • งานประสานงานศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กำกับคณะฯ
 • งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ
 • งานด้านประกันคุณภาพ-ด้านบริการวิชาการ /ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานการจัดประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น
 • งานจัดทำหนังสือทำเนียบผลิตภัณฑ์เผยแพร่ผลงานด้านบริการวิชาการ
 • งานการจัดทำรายงานประจำปี-ผลงานด้านบริการวิชาการ /ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานด้านการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 • งานการจัดฝึกอบรม-สัมมนาเครือข่ายในงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • คู่มือการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน (JD)

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

นางดารณี ยงยืน : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2.งานโครงการพัฒนาวิชาการ เปิด-ปิด โครงการฯ ติดตาม ประเมินผลโครงการ

3.งานด้านการจัดทำข้อมูล แผน-ผล ปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ

4.งานด้านการจัดทำแผน-ผล ยุทธศาสตร์คณะฯ ด้านบริการวิชาการ

5.งานด้านการรายงานแผน-ผล บริหารความเสี่ยง/ติดตามประเมินความเสี่ยง ด้านการบริการวิชาการ

6.งานการกลั่นกรองประวัติบุคลากรสายอาจารย์เพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

7.งานการประชุมวิชาการ มก.

8.จัดทำข้อมูลประกันคุณภาพ สกอ. และ สมศ./SAR คณะ/SAR สล.

9.งานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาวิชาการ

10.จัดทำหนังสือทำเนียบบริการวิชาการ-ข้อมูลโครงการบริการวิชาการเด่น

11.การจัดประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น

12.รายงานประจำปี (ด้านบริการวิชาการ)

13.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

14.การจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ

15.งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นางเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

งานธุรการของงานบริการวิชาการและวิจัย

1.รับ-ส่งเอกสาร จัดเข้าแฟ้มเสนอเซ็น

2.งานร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ ของงานบริการวิชาการและวิจัย

3.งานการเวียนหนังสือของงานบริการวิชาการและวิจัย

4.จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงาน

5.งานด้านการเบิกจ่ายวัสดุภายในงานฯ/สรุปจำนวน ชนิด เพื่อเป็นข้อมูลรายงานการเบิกจ่าย

6.งานการจัดฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน/จัดสัมมนาเครือข่ายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

7.รวบรวมภาระงาน จัดพิมพ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานบริการวิชาการ

1.ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2.จัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ

3.การจัดประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น

4.การจัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ

5.ประสานงานการดำเนินงานของศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายใต้คณะฯ

6.งานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาวิชาการ

7.งานปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อนำขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์คณะฯ

8.งานวารสารวิศวกรรมสาร มก. สืบค้น ผลักดันสถานะวารสารให้ยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวารสารให้อยู่ในระดับสากล และจัดเก็บข้อมูลวิศวกรรมสาร มก. ของคณะฯ  (Website วารสาร)

9.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.งานด้านการจัดทำแผน-ผล ยุทธ์ศาสตร์คณะฯ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.งานด้านการจัดทำข้อมูล แผน-ผล ปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3.จัดทำข้อมูลประกันคุณภาพ สกอ. และ สมศ/SAR คณะ/SAR สล. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.จัดทำข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งมหาวิทยาลัย

5.รายงานประจำปี (ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ข้อมูลอื่นๆ