หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ภาระงานหลัก

 • ขอบข่ายภาระงาน :

1.งานเลขานุการคณะกรรมการวิจัย

2.งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

3.งานสนับสนุนการวิจัย

4.งานสนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

5.งานส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

6.งานส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

7.งานจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์

8.งานพัฒนาธุรกิจ

 

JD/ IDPs

1นางสาวพัชรี วราศรัย

2. นางสาวสหพร แบบประดับ

ข้อมูลอื่นๆ

 • งานโครงการ

  • โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
  • โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4
  • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
  • โครงการทุนผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท
  • โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และทางอินเทอร์เน็ต