หน่วยกิจการนิสิต

ภาระงานหลัก

 • ขอบข่ายภาระงาน :

-งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต

-งานฝึกงานภาคฤดูร้อน

-งานกิจกรรมนิสิต/พิธีการ

-งานวินัยและพัฒนาความประพฤตินิสิต

-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

 • ระบบสนับสนุนการทำงาน :

ระบบสารสนเทศนิสิต

ระบบงานกิจกรรมการฝึกงานภาคฤดูร้อน

Transcript กิจกรรมนิสิต

 • เว็บไซต์สนับสนุนการทำงานของหน่วย :

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองกิจการนิสิต มก.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 • นางจิตฤทัย  เมาไธสง (นักวิชาการศึกษา)

   หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต

- งานกำกับ ควบคุม ดูแลงานด้านกิจการนิสิต

- งานทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และทุนจากหน่วยงานภายนอก

- งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่

- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิต

- งานสโมสรนิสิต/กิจกรรมนิสิต

- งานวันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1

- งานJob Fair การรับสมัครงาน/การบรรยายแนะนำหน่วยงานภายในคณะฯ

- โครงการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติและการแต่งกายดี

- งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

- คณะกรรมการฝ่ายฝึกงาน-สหกิจศึกษา

- งานเลขานุการคณะทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนิสิต

- งานเลขานุการคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา

- งานการประกันคุณภาพ และการทำรายงานประจำปี

- ประสานงานโครงการวิศวกรยุคใหม่คณะฯ/บัณฑิตยุคใหม่ มก.

- ประสานการเบิกจ่ายเงินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร/การปฐมนิเทศการนิสิตฝึกงาน

- การคัดเลือกนิสิตรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณเรียนดีเยี่ยม

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • นางสาวบุษยามาส  เชาวลิต (นักวิชาการศึกษา)

- งานฝึกงานนิสิต

- งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปกิจกรรม)

- งานปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน

- งานตรวจเยี่ยมนิสิตฝึกงาน

- งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝึกงาน/สหกิจศึกษา

- งานลงข้อมูล ดูแลเว็บไชต์ฝึกงาน

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • นางสาวปัทมนัดดา  ดำช่วย  (นักบริหารงานทั่วไป)

- รับ – ส่ง เอกสารหน่วยกิจการนิสิต

- งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปกิจกรรม)

- งานวินัยนิสิต การสอบสวนนิสิต

- งานบันทึกและเก็บเอกสารหน่วยกิจการนิสิต

- เบิกเงินทุนการศึกษาประเภททำงานรายเดือน 7 เดือน และสรุปรายปี

- งานตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการสโมสรนิสิต

- งานลงข้อมูลดูแลเว็บไซต์กิจการนิสิต และเว็บไซต์คณะ

- งานสำเนาเอกสารต่าง  ๆ แจ้งภาควิชา/กรรมการนิสิต/สโมสรนิสิต

- ติดตามงานและรวบรวมเสนอ

- งานข้อมูลนิสิตดีเด่น มก.

- งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • คู่มือการปฏิบัติงาน (ผังไหล)

- การขอชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- การฝึกงาน

- วินัยนิสิต

JD /  IDPs

 • JD /  IDPs

 -นางจิตฤทัย  เมาไธสง

    Job Description 

IDPs : 2556/2557/2558

 -นางเครือมาส  วงษ์สุวรรณ

     Job Description 

 IDPs : 2556/2557/2558

 -นางสาวบุษยามาส  เชาวลิต

    Job Description 

 IDPs : 2556/2557/2558

 

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศ

 • ประกาศ


ข้อมูลอื่นๆ

 • งานโครงการ

ติดต่อ

หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 1)

ที่อยู่   ตู้ ป.ณ.1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903

โทรศัพท์ 02 797 0999 ต่อ 1162, 1121 และ 1169  โทรสาร 02 579 5897

- นางจิตฤทัย  เมาไธสง  หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต  โทรศัพท์ 02 797 0962

- นางเครือมาส  วงษ์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกงาน โทรศัพท์ 02 797 0921

- นางสาวบุษยามาส  เชาวลิต เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โทรศัพท์ 02 797 0969