หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

ภาระงานหลัก

 

 • ขอบข่ายภาระงาน :

- งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

- งานแนะแนวหลักสูตรการศึกษา

- งานติดต่อประสานงานกับสภาวิศวกร

- งานบริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา

- งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน

- งานอบรมคอมพิวเตอร์/ภาษา ให้กับนิสิต

 

 •  ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วย :

- ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชา 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม

- ระบบมคอ.ออนไลน์

- ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร

- ระบบสืบค้นข้อมูลรายวิชา

- ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio)

- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Innovative Melennium)

- ระบบแสดงข้อมูลการใช้ห้องประชุม-สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (e-Room)

- ระบบสารสนเทศนิสิต มก.

 

 •  เว็บไซต์สนับสนุนการทำงานของหน่วย :

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

- บัณฑิตวิทยาลัย มก.

- กองบริการการศึกษา มก.

- กองแผนงาน มก.

- สำนักหอสมุด มก.

- โครงการสหกิจศึกษา มก.

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- สภาวิศวกร

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • นางสาวเพ็ญสุดา  โหมลา (นักวิชาการศึกษา)
  (หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

- จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

- ดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตาม มคอ. (มาตรฐานคุณวุฒิรดับอุดมศึกษา)

- ตรวจสอบ/ดำเนินการตามขั้นตอนการขอเปิด/ปรับปรุงรายวิชาหรือหลักสูตร

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

- โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- งานคณะกรรมการวิชาการ

- งานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

- งานด้านวิชาการ

 

 • นางสาวละมัย อินทวัตร (บรรณารักษ์)
  (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ) 

- ให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- จัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- งานบัณฑิตศึกษา

- งานการจัดสอบ/รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ

 

 • นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธ์ (บรรณารักษ์)

- ให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

   และรวบรวมจัดเก็บสถิติงานห้องสมุด

- จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ช่วยงานโครงการรับตรง

- ช่วยงานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

 

 •  นางนงคราญ คงคาศรี (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

-  ให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

-  งานด้านธุรการ

-  งานพิมพ์ข้อมูลของหน่วยห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

-  จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

-  จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

- ประชาสัมพันธ์งานโครงการรับตรงและต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงาน

- งานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

- ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 • นางสาวทวีรัตน์  ญาณฤกษ์ (นักวิชาการศึกษา)

- การจัดทำคู่มือการศึกษา และข้อมูลแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

                  – งานด้านการเปิด/ปรับปรุง รายวิชาและหลักสูตร   ของคณะฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

- การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

- งานคณะกรรมการวิชาการ

 • นางสาวทัตหทัย เศรษฐพิศาล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- งานพิมพ์ต่างๆ และช่วยงานออกเลขหนังสือของหน่วยส่งเสริม, งานประกาศข่าว

   ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บเอกสารของศูนย์, รับวารสารรายสัปดาห์-รายเดือน

    และต่ออายุวารสารของศุนย์ฯ

- งานจัดซื้อ CD-ภาพยนตร์ประจำศุนย์ฯ, งานรับเรื่องการขอใช้ห้องประชุม 0410

   ห้องคอมพิวเตอร์ 0401, 0313 อาคาร 14  และห้องประชุม 8401, 8403, 8406,

   8501  อาคาร 8

-  จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

- งานโครงการอบรมภาษาอังกฤษนิสิตปี 4

- งานคณะกรรมการ KM คณะวิศวกรรมศาสตร์

- งานจัดทำตารางการทำงานนอกเวลาราชการของศุนย์การเรียนรุ้ด้วยตนเอง

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ช่วยงานโครงการรับตรง

- ช่วยงานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

- ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

JD/ IDPs

 • JD/ IDPs

 • นางสาวเพ็ญสุดา  โหมลา

Job Description

- IDPs : ปี  2556 / 2557 / 2558

 • นางสาวละมัย  อินทวัตร

Job Description

- IDPs : ปี  2556 /  2557 / 2558

 • นางสาวทวีรัตน์ ญาณฤกษ์

Job Description

- IDPs : ปี 2556 /  2557 / 2558

 • นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธุ์

Job Description

- IDPs : ปี 2556 /  2557 / 2558

 • นางนงคราญ  คงคาศรี

Job Description

- IDPs : ปี 2556 /  2557 / 2558

 • นางสาวทัตหทัย  เศรษฐพิศาล

Job Description

- IDPs : ปี 2556 /  2557 / 2558

 

หลักสูตร

 • หลักสูตร


การจัดการเรียนการสอนวิชา 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม

 • การจัดการเรียนการสอนวิชา 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม
สำหรับนิสิตภาคปกติ และ นิสิตพิเศษ
   ภาคต้น ปีการศึกษา 2556(สำหรับนิสิตภาคปกติ และ ภาคพิเศษ)
   การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)ภาคต้น ปีการศึกษา 2556(สำหรับนิสิตภาคปกติ และ ภาคพิเศษ)
For student IUP

สหกิจศึกษา

 • สหกิจศึกษา

บัณฑิตศึกษา

 • บัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษา

     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร 4+1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการให้ทุนผู้ข่วยวิจัยระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557

     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการให้ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทสำหรับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557

     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

     ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555

     ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555

     ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555

 

 • ข้อมูลนิสิต/อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ เดือน ตุลาคม 2555

- ข้อมูลอาจารย์ประจำ

- ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน

จำนวนนิสิตแยกรหัสประจำตัวนิสิต
จำนวนนิสิตแยกแผนการเรียน

- ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555

ติดต่อเรา

 • ติดต่อเรา
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
(SECTION OF ACADEMIC PROMOTION AND DEVELOPMENT)
ที่อยู่ : หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
           เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
           เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 3472
โทรสาร : 0 2561 3472
 • ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ชั้น 2,3  อาคารชูชาติ  กำภู
  (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
              –  น.ส.ละมัย  อินทวัตร  (บรรณารักษ์)
                  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1128
              –  น.ส.พิมลวรรณ  กฤษณพันธุ์  (บรรณารักษ์)
                  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1127
              –  นางนงคราญ  คงคาศรี  (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
                  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1128
 • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Center) ชั้น 3
  อาคารชูชาติ  กำภู  (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
              –  น.ส.เพ็ญสุดา  โหมลา  (นักวิชาการศึกษา)
                  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1137
              –  น.ส.ทวีรัตน์  ญาณฤกษ์ (นักวิชาการศึกษา)
                  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1166
              –  น.ส.ทัตหทัย  เศรษฐพิศาล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
                  โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1157