หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ภาระงานหลัก

ขอบข่ายภาระงาน :

-งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
-งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (สกอ.+มก.และเกณฑ์ EdPEx) และงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับมหาวิทยาลัย (สมศ.)
-งานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ และสำนักงานเลขานุการคณะฯ
-งานด้านข้อมูล QS Ranking
-ข้อมูลพื้นฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์
-งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะฯ
-งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการของ  มก.
-การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
-การประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ

ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วย :

-เว็บไซต์ประกันคุณภาพ https://sites.google.com/ku.th/quality-eng/home
-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ (Che Qa Online) http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/
-ฐานข้อมูลระบบประเมินผลการบริหารงานคณบดี http://ex-assess.ku.ac.th
-เว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ มก. http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html
-เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http:www.mua.go.th
-เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)สมศ. www.onesqa.or.th
-เว็บไซต์ระบบสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ http://qais.ku.ac.th/qainput/login.aspx

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     

1) ประสานงานการกำหนดวันตรวจประเมินระดับหลักสูตรส่งสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อกำหนดวันตรวจประเมินฯ
2) จัดทำแบบฟอร์มแจ้งเวียนประธานหลักสูตรเพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรเสนอ มก. เพื่อออกประกาศแต่งตั้ง
3) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรเรื่องกระบวนการตรวจประเมิน
4) ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเดินทางของคณะกรรมการในกรณีสังกัดนอก มก.
5) รวบรวมรายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และ มคอ. 7 ตามรายงานผลการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์  เสนอคณะฯ เพื่อทราบผลการประเมิน และจัดส่ง มก. พร้อมแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในปีต่อไป
6) กำหนดสิทธิ์การกรอกข้อมูลบนระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตรให้กับประธานหลักสูตร และเลขานุการตรวจประเมินหลักสูตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบนระบบ
7) ตรวจสอบข้อมูลบนระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร กับผลการประเมินฯ ทุกหลักสูตรของคณะฯ ตามที่สำนักงานประกัน มก. กำหนด

 

 • งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (สกอ.+มก.+สมศ.)  

1) จัดทำร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ  เสนอคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย พร้อมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
-ข้อมูลแต่ละองค์ประกอบจากผู้บริหาร และหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ
-ฐานข้อมูลกลางของ มก. เช่น กองแผนงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย สวพ. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2) รวบรวมผลการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมนำผลการดำเนินงาน พร้อมเอกสารหลักฐานลงในเว็บไซต์ CHE QA Online เพื่อรับการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ
3) จัดเตรียม PowerPoint รายงานผลการดำเนินงาน / เอกสารประกอบการประเมินฯ / สถานที่ / และผู้รับการสัมภาษณ์
4) ดูแลและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมนำเยี่ยมหน่วยงาน
5) ประสานงานผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบหากคณะกรรมการฯ ต้องการเพิ่มเติม
6) เสนอรายงานผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ทราบ
7) จัดทำร่างแผนพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการฯ มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ มอบ มก.
8) ติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) ทุกรอบ 3 เดือน จากผู้บริหารเสนอมหาวิทยาลัย

 • งานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ      

1) จัดเตรียมแบบประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลบริหารความเสี่ยง มอบผู้บริหารให้ข้อมูล
2) จัดทำแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง / ปี เพื่อเสนอ มก. และคณะฯ
3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอ มก.  และคณะฯ

 • งานจัดทำข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS

1) แจ้งเวียนหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ มก. ขอข้อมูล
2) รวบรวมและนำส่ง มก. ภายในกำหนด

 • งานจัดทำข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1) แจ้งเวียนหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ มก. ขอข้อมูล
2) รวบรวมและนำส่ง มก. และนำขึ้นเว็บไซต์คณะทุกรอบไตรมาส ตามที่ มก. กำหนด

 • งานกำกับดูแลการจัดเก็บเอกสารของหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง  

1) รับ/ส่ง/แจ้งเวียนเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง ก.พ.ร. QS  ข่าวการประกันคุณภาพ พร้อมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังหน่วยงานต่างๆ
2) จัดเก็บและรวบรวมเอกสารในตู้เอกสารของหน่วยประกันคุณภาพ

 • งานประชุมคณะกรรมการ : ทำหน้าที่เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตำแหน่ง ดังนี้

1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
2) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. มก.

 • งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการของ มก.

1)  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน (ผังไหล)

JD/ IDPs

JD และ IDPs (ปรับปรุง 2559)

-นางสาวรัชภร  พานิชเฮง  Job Description 2556 /  IDPs 2559   / IDP 2558

- นางสาวภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์   Job Description 2559 / IDP 2559

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • งานประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะ คือ คณบดี รองคณบดี คณะกรรมการประจำคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ ประธานโครงการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้างาน

1) ประชาสัมพันธ์การประเมินการบริหารงานของคณบดี เพื่อให้บุคลากรเข้าประเมินผ่านระบบ พร้อมจัดทำแบบฟอร์มการประเมินการบริหารงานของคณบดี
2) จัดเตรียมแบบฟอร์มการประเมินการบริหารของผู้บริหาร คือ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานโครงการ หัวหน้าศูนย์ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
3) สรุปผลการประเมินการบริหารงานฯ และแจ้งทุกหน่วยงานทราบ

 • งานจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำผลการปฏิบัติงานของคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • งานด้านการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ
 • ฝ่ายประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม และคณะทำงานการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานของคณะฯ เช่น งานปีใหม่ งานวันสถาปนา งานสัมมนา ฯล

ข้อมูลอื่นๆ

คู่มือการประกันคุณภาพ 

1) คู่มือระดับหลักสูตร และระดับคณะ รายละเอียดในเว็บไซต์ งานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2)  สำนักงานประกันคุณภาพ มก. คู่มือภายใน มก.  คู่มือ สกอ.  และ คู่มือ สมศ.

3) คู่มือ  EdPEx  ปี 2013-2014 ฉบับภาษาอังกฤษ