หน่วยนโยบายและแผน

ภาระงานหลัก

  • ขอบข่ายภาระงาน :

1. งานงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560-2561
2. งานงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปี

      - เอกสาร งปม.เงินรายได้ ปี 2561 (ภาคปกติ)

       เอกสาร งปม.เงินรายได้ ปี 2561 (ภาคพิเศษ)

      - เอกสาร งปม.เงินรายได้ ปี 2561 (สำนักงานเลขานุการ)

      - สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560

      - สรุปรายการครุภัณฑ์งานวิจัย ปี 2559-2561

3. งานแผนปฏิบัติการประจำปี     

4. การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

     - ปีงบประมาณ 2561
     ปีงบประมาณ 2560     

     - ปีงบประมาณ 2559

5. แผนภูมิการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. การจัดสรรเงินค่าวัสดุ ประจำปี 2561

7. การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561
8. ประสานงาน-รวบรวมผลการดำเนินงาน ข้อมูลพื้นฐานของคณะ ประจำปี
9. รวบรวม-จัดทำหนังสือรายงานประจำปี
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา
11. คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
12. กรอบเครื่องปรับอากาศคณะ
13. โครงการ Best Suggestion Awards ประจำปี 2560
14. โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ประจำปี 2560

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 

JD/ IDPs

- นางสาวพัทธนันท์ แนขุนทด Job Description 2556/IDP 2556

 

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลด้านแผน

แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) สำนักงานเลขานุการคณะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)

        ปี 2557

        ปี 2558 

       ปี 2559

       ปี 2560

      ปี 2561 
     ปี 2562 

ข้อมูลด้านงบประมาณ