หน่วยพัสดุ
ภาระงานหลัก

  • ขอบข่ายภาระงาน :

- งานจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ
- ดำเนินการเบิก-จ่าย
- งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
- ออกรหัสควบคุมครุภัณฑ์
- งานบริหารสัญญา และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัสดุ

 

  • ระบบสนับสนุนการทำงาน :

-ระบบการจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
(กรณีวงเงินซื้อ/จ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท โดยใช้เงินรายได้หน่วยงาน)
-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
-ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP-Enterprise Resource Planning)
-ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (GFMIS)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • รายละเอียดการปฏิบัตงาน

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ :

- คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการใช้งานโปรแกรม e-GP
- คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการใช้งานโปรแกรม e-GP
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม e-GP (ใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน) โดยวิธีตกลงราคา
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม e-GP (ใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน) โดยวิธีตกลงราคา
- การซื้อ จ้าง โดยวิธีตกลงราคา กรณีเงินสด
- การซื้อ จ้าง โดยวิธีตกลงราคา กรณีเงินเชื่อ

JD/ IDPs

  • นางชมพู สิงโสภา                   JD  / IDPs
  • นางผกาแก้ว แก้วคง               JD  / IDPs
  • นางสาววรรณิภา เครือแก้ว     JD  / IDPs
  • นางสาววรัญญา ปราณสุข      JD  / IDPs

 

ตัวอย่างเอกสาร

  • ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ

- ตัวอย่าง รายงานขออนุมัติการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด
- ตัวอย่าง รายงานขออนุมัติการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยการบริจาค

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มสำหรับงานพัสดุ

หน่วยงาน สล. ต้องการให้หน่วยพัสดุดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือน

- บันทึกข้อความขอให้จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ (ประจำเดือน) สำหรับหน่วยงาน สล.
- แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ

หน่วยงาน สล. ต้องการให้หน่วยพัสดุดำเนินการจัดจ้าง/แจ้งซ่อม ประจำเดือน

- บันทึกข้อความขอให้จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ (ประจำเดือน) สำหรับหน่วยงาน สล.