หน่วยบัญชี

ภาระงานหลัก

  • ขอบข่ายภาระงาน :

-งานบัญชีพัฒนาวิชาการ
-งานกระทบยอดธนาคาร
-งานงบประมาณ
-งานบัญชีเงินรายได้
-งานรายงานการเงิน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงาน (ผังไหล)

JD/ IDPs

  • นางสาวนริศรา งามระเบียบ       JD  /   IDPs
  • นางสาวกมลรัตน์ กองหนู           JD  /   IDPs
  • นางสาววรรณธณา เสาะการ      JD  /   IDPs
  • นางสาวกัญญาภัค นะแก้ว  JD / IDPs

 

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอื่นๆ

  • งานโครงการ