หน่วยการเงิน

ภาระงานหลัก

  • ขอบข่ายภาระงาน :

-งานตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
-งานเงินงบประมาณ
-งานเงินรายได้
-งานเงินเดือน/ค่าจ้าง
-งานเงินพัฒนาวิชาการ
-งานเงินโอน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

JD/ IDPs

  • นางจันทรา สายแก้ว      JDIDPs
  • นางสาววัทธณา จิรเสถียรพร   JDIDPs
  • นางสาวนิตยา จูคลองตัน       JD /  IDPs

 

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอื่นๆ

  • งานโครงการ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มต่างๆ