หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ภาระงานหลัก

ขอบข่ายภาระงาน :

 • งานสารสนเทศ
  -การจัดการระบบเครือข่าย/เว็บไซต์ และประสานงานระบบสารสนเทศฯ
  -ประสานงานซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอน
  -ประสานงานการบำรุงรักษาและการจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -งาน IT Support และบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • งานประชาสัมพันธ์
  -บริหารและจัดการระบบและสื่อประชาสัมพันธ์
  -ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน-ภายนอก)
  -ระบบ SMS (ENG.NEWS)
  -งานบันทึกภาพกิจกรรม/บุคลากรคณะ
 • งานนิเทศศิลป์
  - งาน Graphic Design
  - สื่อวีดีทัศน์
 • งานการประชุม
  -ระบบประชุม e-meeting
  -ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม (0219, 0203)
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  -งานจัดทำข้อมูล รู้ก่อนเรียนวิศวฯ ล่วงหน้า
  -งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
  -ฯลฯ
 • ระบบ (โปรแกรม) สนับสนุนการทำงานของหน่วย :
 1. ระบบจัดเก็บภาพกิจกรรมของคณะฯ (e-Photo)
 2. ระบบ SMS ส่งข้อความด่วน (Eng.News)
 3. ระบบการประชุมอิเล็คทรอนิกส์ (e-Meeting)
 • Blog  การจัดการความรู้หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

-ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
-ตรวจ-แก้ไขข่าววิศวกรรมศาสตร์
-จัดทำข่าวและแบนเนอร์ประกอบข่าวบนเว็บไซต์ และตรวจสอบข่าวบนเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์
-จัดทำวีดิโอข่าวประชาสัมพันธ์บนจอ Digital Signage จอ LED และ You tube
-ดำเนินการกิจกรรม KM ของคณะฯ และรวบรวมข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยและประกันคุณภาพ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
<เลขานุการคณะกรรมการสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2554-ปัจจุบัน)
<เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ (2553-ปัจจุบัน)
<เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2553-ปัจจุบัน)
<กรรมการดำเนินการห้องออกกำลังกาย (KEFF) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2550-ปัจจุบัน)

 •  นางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ (นักประชาสัมพันธ์)
  -จัดทำข่าววิศวกรรมศาสตร์ (1 ฉบับต่อเดือน)
  -จัดทำข่าวภายใน (1 ฉบับต่อสัปดาห์)
  -รวบรวมข้อมูลนิสิตและบุคลากรได้รับรางวัล (ส่งมหาวิทยาลัย/จัดทำ SAR/รายงานประจำปี)
  -จัดทำข่าว-แบนเนอร์ข่าวบนเว็บไซต์
  -ประสานงานภารกิจ (บางส่วน) ของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
  -จัดส่งข่าวกิจกรรมคณะฯ ทาง e-mail
  -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • นางสาวจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤกษ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
  -จัดทำข้อมูลหนังสือการเลือกเรียนล่วงหน้า
  -ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -จัดเก็บและดูแลเอกสารของรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  -ประสานงานการจัดหา software /computer เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณะฯ
  -ประสานงานการซ่อมบำรุงดูแลคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุการของบริษัทฯ (outsource)
  -ดูแลคอมพิวเตอร์พกพาของสำนักงานเลขานุการ
  -ประสานงานดูแลการระบบเครือข่ายคณะฯ ของบริษัท (outsource)
  -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • นายณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง (ช่างไฟฟ้า)
  -ดูแล บำรุงรักษา และประสานงาน network และ Server คณะฯ
  -บันทึกภาพ/วีดิโอกิจกรรมคณะฯ และคณบดี
  -จัดทำ ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์คณะ เว็บสำนักงานเลขานุการ เว็บไซต์ km และเว็บไซต์เฉพาะกิจ
  -ให้บริการจัดทำ/พิมพ์โปสเตอร์
  -ให้บริการดูแลเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 0203/0219
  -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • นายอนิวัฒน์ พุดโมต (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
  - ออกแบบ จัดทำวีดิทัศน์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
  - ออกแบบ จัดทำโปสเตอร์ โพสการ์ด สื่อประชาสัมพันธ์
  -ให้บริการจัดพิมพ์โปสเตอร์
  -ให้บริการดูแลเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 0203/0219
  -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

JD-IDPs

 • JD และ IDP (ปรับปรุง 2556) :

- นายนรณฤต จันทวรรณ 
Job Description:
IDPs : ปี 2556/2557/2558/2559
- นางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์
Job Description

IDPs/ปี 2556/2557/2558
-นางสาวจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์
Job Description
IDPs/ปี 2556/2557/2558
- นายณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง
Job Description
IDPs/ปี 2556 /2557/2558
- นายอนิวัฒน์ พุดโมต
Job Description
IDPs/ 2556/2557/2558

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /ด้านผลงานรางวัลอาจารย์ บุคลากร และนิสิต /ด้านการบันทึกภาพผู้บริหาร)
-การจัดทำ SAR (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้  และ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ)
-การจัดสัมมนาบุคลากรคณะฯ (ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น พิธีกรและสคริปท์พิธีกร การบันทึกภาพนิ่งภาพวีดิโอ การจัดทำป้าย)
-การจัดงานวันสถาปนาคณะ (ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น พิธีกร/ พิธีสงฆ์ /รวบรวมและจัดทำ ppt การประกาศรางวัล /รวบรวมข้อมูลนิสิตได้รับรางวัล/บันทึกภาพ)
-การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดบรรยายพิเศษ การสืบสานประเพณีสงกรานต์ …)
-การจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น พิธีกร/จัดเตรียม ppt ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านข้อมูลนิสิตที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ/ด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการสายสนับสนุน และการบันทึกรายงานการประชุมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)
-การจัดงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สังสรรค์เืทศกาลปีใหม่ (ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น

การจัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนฯ ประสานงานการแสดงฯ การจัดการถ่ายทอดสัญญาณฯลฯ)

 • ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์
  - ข่าววิศวกรรมศาสตร์ 4 สี 4 หน้า  พิมพ์จำนวน 4,100 ฉบับ/เดือน
  โรงเรียน จำนวน      ฉบับ  ศิษย์เก่า จำนวน      ฉบับ  ผู้บริหาร   จำนวน       ฉบับ     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวน      ฉบับ   ส่งอีเมล์ให้อาจารย์ จำนวน      คน  บุคลากรจำนวน     คน
  เว็บไซต์คณะฯ 1 ฉบับ
  - ข่าวภายใน 2 หน้า  ออกอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1 ฉบับ
  จัดส่งอีเมล์ให้บุคลากร (อาจารย์ จำนวน   คน สายสนับสนุน จำนวน    คน)

 

 • สื่อประชาสัมพันธ์
  -จอ Digital Signage ติดตั้งบริเวณหน้าห้องหน่วยทะเบียนฯ  อาคาร 3  จำนวน 2 จอ หน้าลิฟท์อาคาร 14  ชั้นล่าง 1 จอ  ใต้อาคาร 1 จอ หน้าห้องสมุด 1 จอ
  ภายในห้องสมุด 1 จอ หน้าห้องคณบดี 1 จอ หน้าลิฟท์ชั้นล่าง อาคาร 17  1 จอ ชั้นลอย อาคารบุญสมฯ 1 จอ ภายในห้องสำนักงนเลขานุการ 1 จอ หน้าลิฟต์อาคาร 15  1 จอ
  - จอ LED ขนาด 2.56×3.52  เมตร  จำนวน 1 จอ
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 สี
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
  - website สำนักงานเลขานุการ
  - website คณะวิศวกรรมศาสตร์ /เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  - website youtube

 

 • ข้อมูลด้านสารสนเทศฯ เครือข่าย (Network) และอื่นๆ
  ข้อมูลแผนผังเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (จัดทำโดยบริษัท)
  ข้อมูลการใช้งาน e-meeting
  ข้อมูล…

 

 • ข้อมูลสื่อมวลชนไทย
  ………….

 

แบบฟอร์มหน่วยงาน

อื่นๆ

 • งานโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน (ด้านระบบสารสนเทศฯ ดูระบบประเมินพนักงาน กฟผ. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554)
โครงการจัดทำเว็บไซต์คณะฯ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โครงการจัดทำแผ่นพับแนะนำหลักสูตร International Programs ของคณะฯ
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน   จำนวน  238+14   เครื่อง  (แจกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2555)
โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555
โครงการจัดอบรมการถ่ายภาพ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (บรรยายธรรมะ เรื่อง สุขง่ายๆ ทำได้ด้วยตนเอง) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555