หน่วยการเจ้าหน้าที่


ภาระงานหลัก

ขอบข่ายภาระงาน :

 • งานบริหารงานบุคคลและตำแหน่งงาน
 • งานทะเบียนประวัติ การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
 • งานสวัสดิการ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน :

นางสาวรัชดาวรรณ  ขาวสำองค์
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง : บุคลากร ชำนาญการ

 • งานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
 • งานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
 • งานการขอรับการประเมินการสอนของอาจารย์
 • งานการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/สายสนับสนุน
 • งานการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
 • งานขอตำแหน่ง ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
 • งานการปรับอัตราค่าจ้างบุคลากรทุกประเภท
 • งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์
 • งานด้านวินัยบุคลากร
นางสาวดาริน ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : บุคลากร 
 • งานด้านการพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรม/สัมมนาให้แก่บุคลากรคณะ
 • งานด้านการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางไปไปปฏิบัติงาน ต่างประเทศ ฝึกอบรม วิจัย ประชุม เสนอผลงาน ดูงานและลาศึกษาต่อ
 • งานตรวจสอบการขอ อนุมัติลาพักผ่อน/ลากิจต่างประเทศ
 • งานตรวจสอบการขออนุมัติลาศึกษาต่อ/รายงานการศึกษา และเบิกทุนเงินรายได้คณะ
 • งานตรวจสอบการขออนุมัติการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 • งานตรวจสอบการขออนุมัติไปฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร สล.
 • งานสรุปข้อมูลด้านประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรของคณะ
นางสาวจีรนันท์ เพ็ญจันทร์
ตำแหน่ง : บุคลากร
 • งานด้านธุรการ
 • งานขออนุมัติไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ ของภาควิชา/หน่วยงาน
 • งานประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • งานการจัดทำข้อมูลพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ
 • งานจัดทำหนังสือรับรองภาษาไทย
 • งานจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ