หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยสารบรรณฯ :lol: :lol:

ภาระงานหลัก

ขอบข่ายภาระงาน :

 1. งานจัดทำร่าง พิมพ์
 2. งานจัดเก็บ และสืบคืนเอกสาร
 3. งานรับ-ส่งหนังสือ
 4. งานกองทุนการศึกษานิสิต
 5. งานตารางการประชุมและระบบ e-Meeting
 6. งานอำนวยการและสนับสนุนกิจการพิเศษ/งานสวัสดิการ/ของที่ระลึก
 7. งานวิเทศสัมพันธ์
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

 

JD/IDPs

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP)

Job description 2556 – 2558

ข้อมูลอื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ระเบียบงานสารบรรณ

แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือสารบรรณ

 (ตามรูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.ในกำกับของรัฐ)