พิชญา จำเริญจรัสวิทย์


ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทร. 1101

การศึกษา :  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

ประสบการณ์การทำงาน  :  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน/JD

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1) งานด้านสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

2) งานเลขานุการคณบดี

3) งานจัดทำและให้บริการด้านของที่ระลึกคณะฯ

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน 

1) AIS Serenade Officer

2) เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การฝึกอบรม/IDP

การฝึกอบรม

การศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง