ดาวน์โหลดระเบียบและแบบฟอร์ม

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขัน

แบบฟอร์มใบลา

 แบบฟอร์มการขอรับพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 แบบฟอร์มการขอทุนพัฒนาอาจารย์

แบบฟอร์มการไปปฏิงาน ฝึกอบรม ทำวิจัย ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ทุนไปศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (แบบฟอร์มอยู่ในระเบียบฯ)
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

  • แบบฟอร์มขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านจอ-Digital-Signage

งานบริการวิชาการและวิจัย

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย)

2.ทุนอุดหนุนการวิจัย  (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

3.ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนิสิต)

4.ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

5.ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 

6.ทุนวิจัยระดับปริญญาโท  

7.ทุนโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 (Senior Project)

8.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับนิสิต)

  • โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4
  • โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
  • โครงการทุนพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
9.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)
  • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
  • โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกฯ
10.งานทรัพย์สินทางปัญญา

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
11.งานพัฒนาธุรกิจ
หน่วยบริการวิชาการ

1.โครงการพัฒนาวิชาการ ระเบียบ ประกาศ  และระบบที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ

แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหริอบันทึกข้อตกลง

ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติยกเลิกโครงการพัฒนาวิชาการ

แบบฟอร์มการนำส่งและเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการตามระบบ ERP แบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 1 : รับเงินเป็นงวดจากผู้ว่าจ้าง

แบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 2 : รับเงินโครงการฝึกอบรมหรือโครงการที่รับเงินเป็นรายวัน

แบบฟอร์มอื่นๆ งานบริการวิชาการ

2.วิศวกรรมสาร มก.   

3.ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการวิชาการ

Pages: 1 2