พันธกิจ

พันธกิจ
1. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ได้ทักษะ ความรู้ และความชำนาญให้เป็นไปตามสมรรถนะ
2. มุ่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. มุ่งพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการให้บริการและการสร้างบรรยากาศ
การทำงาน