ด้านบริการวิชาการและวิจัย

งานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1. ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย)

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

3. ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนิสิต)

4. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

  • ระเบียบการให้ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. พ.ศ.๒๕๕๗

5. ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก

  •  ระเบียบการให้ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. พ.ศ.๒๕๕๗

6. ทุนวิจัยระดับปริญญาโท

  • ระเบียบการให้ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทสำหรับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.พ.ศ.๒๕๕๗

7. ทุนโครงงานนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

8. ทุนพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท สำหรับบัณฑิตศึกษา
9. งานทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา
10.งานพัฒนาธุรกิจ
11.ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

งานบริการวิชาการ

1.โครงการพัฒนาวิชาการ

ระเบียบ ประกาศ และระบบที่ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ

หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติยกเลิกโครงการพัฒนาวิชาการ

แบบฟอร์มการนำส่งและเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการตามระบบ ERP แบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 1 : รับเงินเป็นงวดจากผู้ว่าจ้าง

แบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 2 : รับเงินโครงการฝึกอบรมหรือโครงการที่รับเงินเป็นรายวัน

2.อื่นๆ 

   

3.ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการวิชาการ