ด้านบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

   :lol: แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการหน่วยสารบรรณฯ :lol:  

หน่วยการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขัน

 แบบฟอร์มการขอรับพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 แบบฟอร์มการขอทุนพัฒนาอาจารย์

แบบฟอร์มการไปปฏิงาน ฝึกอบรม ทำวิจัย ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

การไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
แบบรายงานการไป ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงานในประเทศ
ทุนไปศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (แบบฟอร์มอยู่ในระเบียบฯ)
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
แบบรายงานการสรุปจำนวนวันลา ประจำเดือน ของภาควิชา/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบฟอร์มอื่นๆ
การเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มการเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์