ประวัติสำนักงานเลขานุการ

ประวัติสำนักงานเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 พร้อมกับการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนช่างชลประทาน (เปลี่ยนเป็นโรงเรียนการชลประทาน พ.ศ. 2494)  สังกัดกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตราธิการ(เปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน เครือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2497)  และในปี พ.ศ. 2498 ได้ย้ายคณะฯ
จากกรมชลประทาน สามเสน
ไปที่กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากนั้น ได้เปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2509 และย้ายที่ทำการคณะฯ จากอำเภอปากเกร็ด นนทบุรี มาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง
บางเขน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513