วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
เป็นสำนักงานให้บริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย