เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • Vision:

Consistent leadership in the creation and provision of knowledge that responds to the dynamic and ever-evolving needs of the global community.

เป็นผู้นำในการสร้างและให้บริการความรู้ที่ตอบสนองพลวัตของสังคมโลกอย่างยั่งยืน

  • Mission:
  1. Produce engineers who possess high moral and ethical standards and who are responsive to the needs of society.
  2. Create advanced research, innovation and academic services.
  3. Manage and deploy the faculty’s resources effectively.
  4. Apply engineering knowledge to nurture and sustain arts and culture.

1. ผลิตบุคลากรมืออาชีพทางวิศวกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตอบสนองความต้องการของสังคม
2. สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. บริหารทรัพยากรของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยองค์ความรู้ทางวิศวกรรม 

  • Strategy: DESIRe
  1. Digital faculty
  2. Economically sustainable faculty
  3. Socially responsible faculty
  4. Innovative Research faculty

ประวัติคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 โดยระยะแรกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทาน (2 ปี) และมีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนจะได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะวิศวกรรม ศาสตร์ อย่างเป็นทางการและได้มีการพัฒนาการต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1 สิงหาคม 2481 ม.ล.ชู ชาติ กำภู ได้จัดตั้งโรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน (สามเสน) กระทรวงเกษตราธิการ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทาน (2 ปี) เพื่อผลิตช่างชลประทานให้เป็นกำลังสำคัญของกรมชลประทาน สำหรับการสำรวจ การออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
พ.ศ.2485-2492 หยุดสอนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
2 ตุลาคม พ.ศ. 2492 โรงเรียนการชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทาน (3 ปี)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2494 เปลี่ยน ชื่อเป็น “โรงเรียนการชลประทาน” สมทบเข้าเป็นเครือของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2497 คณะวิศวกรรมชลประทาน เครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร ช่างชลประทานบันฑิต (5 ปี)
พ.ศ. 2498 ย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน สามเสน ไปที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2507 เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมชลประทานบัณฑิต (4 ปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ก้าวแรกของสถาบันชั้นแนวหน้าในด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ

1 มีนาคม พ.ศ. 2509 เปลี่ยน เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
พ.ศ. 2509-2510 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
พ.ศ. 2510-2511 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-ไฟฟ้า
พ.ศ. 2512-2513 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชลประทาน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน ปากเกร็ด มาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2514-2515 ปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-ไฟฟ้า เป็น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2518-2519 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2519-2520 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
พ.ศ. 2522-2523 ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมชลประทาน ชั้นปีที่ 3-4 ไปอยู่ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
พ.ศ. 2525-2526 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2526-2527 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
พ.ศ. 2530-2531 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2532-2533 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เปิดสอนโครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ 4 สาขา ได้แก่
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2534 ยกเลิกการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2535 เปิด สอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และเปิดสอนโครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับวิทยาลัยการชลประทานเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและสนเทศทางวิศวกรรม จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เปิดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เปิดสอนระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเกษตรศาสตร์ –ไอบีเอ็ม AIX ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท IBM จำกัด
พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาชาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จัดตั้งศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและการขนส่งเมืองภูมิภาค (ภาคกลาง) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)
พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชลประทาน เกษตร และอาหาร
จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
เปิดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการนานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานานาชาติ
จัดตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
ปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยานและ บริหารธุรกิจ
เปิดสอนระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จัดตั้งสถาบันวิศวกรรมพลังงาน
จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมประยุกต์และสารสนเทศ กำแพงแสน
จัดตั้งศูนย์ศึกษาการจัดการการบำรุงรักษา
พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
วิทยาลัยการชลประทาน เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน ภาคพิเศษ
เปิดสอนระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และแยกออกจากสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งสถาบันเครือข่ายพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
จัดตั้งสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
เปิดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ
เปิดสอนระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาติ
จัดตั้งศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรีนานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชา วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน เป็น วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งดูแลหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมอาหาร แยกการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2546
พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตนานาชาติ
เปิดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม นานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน (วท.บ.)
สาขาวิชาการจัดการการบิน (วท.บ.)
เปิดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
เปิดสอนระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นานาชาติ
พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นานาชาติ
เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
พ.ศ. 2550 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์พลังงานทางเลือก
จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร
รับโอนย้ายศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุจากเดิมสังกัดสถาบันวิจัยฯ มก. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ เมื่อ 3 มีนาคม 2551