หน่วยงานภายใน

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล งานคลังและพัสดุ
 หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์  หน่วยการเงิน
 หน่วยการเจ้าหน้าที่  หน่วยบัญชี
 หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  หน่วยพัสดุ
งานแผนและประกันคุณภาพ งานบริการการศึกษา
 หน่วยนโยบายและแผน  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
 หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 หน่วยกิจการนิสิต
งานบริการวิชาการและวิจัย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  หน่วยอาคารและสถานที่
 หน่วยบริการวิชาการ  หน่วยซ่อมบำรุง
 หน่วยยานพาหนะ

หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย